دادیم زیرا این صفحه اصلی ترین صفحه حرکتی می باشد که انتظار می رود هماهنگی بین سگمانی راه رفتن در آن کنترل شود (72).
ازآنجا که انجام تکالیف شناختی محاسباتی معکوس نیازمند دارا بودن سطوحی از سواد بود، تعدادی از سالمندانی که به لحاظ جسمانی و روانی شرایط لازم برای شرکت در مطالعه را دارا بودند به دلیل عدم توانایی در انجام تکالیف شناختی در مطالعه شرکت داده نشدند.

5-5 پیشنهادات:
نتایج مطالعه ما نشان داد که بطور کلی سیستم کنترل کننده در شرایط دشوارتر و چالش برانگیز مورد آزمون (در پاسخ به افزایش بار شناختی و سرعت راه رفتن) راهکارهای کنترلی تقریباً مشابهی را برای حفظ هم آهنگی درون اندامی به کار میگیرد. این سوال باقی می ماند که آیا سیستم کنترل گر هنگام انتخاب استراتژی کنترل در پاسخ به همه شرایط بر هم زننده راه رفتن از الگوهای مشابهی پیروری می کند یا خیر؟ پیشنهاد میشود که مطالعات بیشتر جهت پاسخ به این سوال صورت می گیرد زیرا جواب این سوال می تواند افق جدیدی به مسئله بزرگ درجه آزادی و ساده سازی حرکات چند مفصلی/سگمانی باز نماید.
همینطور پیشنهاد می کنیم که در مطالعات آینده تمرینات جدیدی بر مبنای تغییرات هم آهنگی درون اندامی طراحی، و اثر آنها بر بهبود راه رفتن و کاهش خطر زمین خوردن سالمندان راه رفتن بررسی گردد.
همچنین پیشنهاد می شود که از ارزیابی هم آهنگی درون اندامی به عنوان ابزاری برای سنجش تاثیر تمرینات و استراتژی های پیشگیرانه و درمانی سالمندان در معرض زمین خوردن استفاده گردد.
مطالعه ما اطلاعاتی در مورد تغییرپذیری ورفتار حرکت فازی اندام های تحتانی در سالمندان ارائه داده است. لکن برای اظهار نظر در مورد سودمندی واقعی تطابق هایی که در راه رفتن سالمندان صورت می گیرد لازم مطالعات تکمیلی درزمینه پایداری الگوهای هم آهنگی و مقرون به صرفه بودن این الگوها و رفتارها در ایشان صورت گیرد.

6 پيوستها
پیوست شماره ی 1- پرسشنامه ثبت اطلاعات زمینه ای و معیارهای حذف و انتخاب
تاريخ:…………………..
شماره:………………….
نام و نام خانوادگي: ……………………………………………………
جنس: مذكر مونث -1
2-سن: ……………. …
3- تحصيلات: ………………………
4- وسیله کمکی راه رفتن: مستقل عصا واکر
5- سابقه زمین خوردن در طول یک سال گذشته: ندارد دارد چند بار: ………..
6- موقعيت زندگي: مقيم آسايشگاه
خارج از آسايشگاه
7- داروهايي كه به صورت روتين مصرف مي كند: ………………………………………………….
8- سابقه مصرف سيگار: دارد ندار د چه تعداد در روز: ……………
9–سابقه مصرف الکل، آرام بخش ها، یا هر نوع داروی خاص تاثیر گذار بر وضعیت تعادلی یا شناختی.
دارد ندارد
10- مشکلات بینایی و شنوایی شدید: دارد ندارد
11- سابقه سرگيجه: دارد ندارد
12- نوع فعالیت فیزیکی و میزان آن (فعالیت بدنی ممتد که منجر به افزایش ضربان قلب گردد در هفته:……..ساعت
13-درد یا دفورمیتی واضح در اندام تحتانی یا ستون فقرات: دارد ندارد
14- سابقه بيماري هاي: قلبي عروقي بدخيمي رواني
جراحي تنه و اندام تحتاني نورولوژيك ديابت روماتيسم
ساير: ……………………………

پیوست شماره ی 2
آزمون (Mini Mental Status Examination) MMSE
نام و نام خانوادگي بيمار: شماره بيمار: تاريخ:
وظيفه حركتي شرح وظيفه حداكثر امتياز امتياز بيمار
تشخيص زمان امسال چه سالي است؟
در چه فصلي قرار داريم؟
در چه ماهي از سال قرار داريم؟
امروز چندم ماه است؟
امروز چه روزي از هفته است؟ 1
1
1
1
1
تشخيص مكان اينجا چه كشوري است؟
اينجا در چه استاني قرار دارد؟
اينجا در چه شهري قرار دارد؟
نام اين مكان يا بيمارستان چيست؟
نام اين اطاق چيست؟ 1
1
1
1
1
يادآوري نام ها نام 3 كلمه پسر، صندلي و توپ را تكرار كن 3 (هر كدام 1 امتياز)
نام بردن كلمات به صورت معكوس حروف كلمه پرواز را از آخر به اول تكرار كن 5 (هر حرف 1 امتياز)
يادآوري مجدد نام ها 3 كلمه اي كه قبلاً نام برده شد را مجدداً تكرار كن 3 (هر كدام 1 امتياز)
نامگذاري دو جسم ساعت و مداد را به بيمار نشان داده و بخواهيد كه نام آنها را بگويد 2 (هر جسم 1 امتياز)
تكرار يك عبارت اين عبارت را تكرار كن: هيچكدام اما شايد 1
فرامين كلامي اين كاغذ را با دست راست خود بردار آن را از وسط تا كن و روي زمين قرار بده 3 (هر كدام 1 نمره)
فرامين نوشتاري يك تكه كاغذ كه بر روي آن نوشته چشمانت را ببند را به بيمار نشان دهيد 1
نوشتن يك جمله دلخواه را روي كاغذ بنويس 1
نقاشي شكل دو پنج ضلعي متقاطع ذيل را بكش
1
جمع امتياز 30

پیوست شماره ی 4- مقیاس تعادل Berg
نام و نام خانوادگی: تاریخ:
محل اجرای آزمون: آزمونگر:
شرح آزمون ها نمره (4-0)
نشستن به ايستادن
ايستادن بدون کمک
نشستن بدون کمک
ايستادن به نشستن
جا به جايي
ايستادن با چشمان بسته
ايستادن با پاهای جفت شده
خم شدن به جلو با دست باز
برداشتن شی از روي زمين
چرخاندن سر و نگاه كردن به عقب
چرخش 360 درجه
پاها را به نوبت روی چارپايه گذاشتن
ايستادن با يك پا در جلو
ايستادن روي يك پا

مجموع

دستورالعمل کلی
لطفا طبق نوشته، هر کار را ثبت و/یا هر دستورالعمل را ارایه کنید. لطفاً هنگام تعیین نمره برای هر آزمون، پایین ترین سطح پاسخ (مشاهده شده) را ثبت کنید.
در اغلب آزمون ها، از فرد (مورد بررسي) خواسته مي شود كه براي مدت معينی وضعیت خاصي را حفظ كند. در طول آزمون، در موارد زير نمره كسر خواهد شد:
• مدت زمانی يا فاصله مورد نظر به دست نيايد.
• شخص براي انجام كار نياز به مراقبت داشته باشد.
• شخص به يك شی خارجي تكيه كند يا از آزمونگر كمك بگيرد.
فرد بايد درك كند كه هنگام انجام كارها باید تعادلش را حفظ كند. انتخاب اينكه فرد روي كدام پا بياستد يا چقدر دستش را دراز کند به عهده خودش است. برداشت نادرست فرد، بر انجام كارها و تعیین نمره تاثير نامطلوبي خواهد داشت.
لوازم مورد نياز براي آزمون عبارت است از كرنومتر يا ساعتي كه ثانيه شمار داشته باشد، خط كش يا ابزار ديگري كه2، 5 و 10 اینچ (5، 10 و 25 سانتي متر) را نشان بدهد. صندلي هايي كه در طول آزمون استفاده مي شوند بايد ارتفاع مناسبي داشته باشند. يك پله يا چارپايه ای به ارتفاع پله هاي معمولي براي آزمون شماره 12 نياز است.
نشستن به ايستادن
دستور العمل: لطفاً بلند شويد. سعي كنيد از دستتان كمك نگيريد.
( ) 4 می تواند بدون استفاده از دست هایش بلند شود و به طور مستقل تعادلش را حفظ کند.
( ) 3 می تواند به طور مستقل و با كمك دست هایش بلند شود.
( ) 2 می تواند پس از چند بار تلاش با كمك دست هايش بلند شود.
( ) 1 برای بلند شدن يا حفظ تعادل به كمكی جزيي نیاز دارد.
( ) 0 برای بلند شدن به كمكی در حد متوسط یا زیاد نیاز دارد.

ايستادن بدون کمک
دستور العمل: لطفاً بدون اينكه (به کسی یا چیزی) تکیه کنید دو دقيقه بياستيد.
( ) 4 مي تواند بدون مشکل دو دقيقه بياستد.
( ) 3 مي تواند تحت مراقبت دو دقيقه بياستد.
( ) 2 مي تواند بدون کمک (کسی یا چیزی) 30 ثانيه بياستد.
( ) 1 براي اينكه 30 ثانيه بدون کمک بياستد بايد چند بار تلاش كند.
( ) 0 بدون کمک 30 ثانيه هم نمي تواند بياستد.
اگر شخص توانست 2 دقيقه بدون کمک بايستد نمره كامل را براي آزمون “نشستن بدون کمک” برايش در نظر بگيريد. به آزمون شماره 4 برويد.

نشستن بدون تکیه به پشتي در حالي كه پاها روي زمين يا چارپايه قرار دارند
دستور العمل: لطفاً دست به سينه دو دقيقه بنشينيد.
( ) 4 مي تواند راحت و بدون مشکل 2 دقيقه بنشيند.
( ) 3 مي تواند تحت مراقبت 2 دقيقه بنشيند.
( ) 2 مي تواند 30 ثانيه بنشيند.
( ) 1 مي تواند 10 ثانيه بنشيند.
( ) 0 بدون كمك 10 ثانيه هم نمي تواند بنشيند.