دوم

كد مربوط به دبري
فالوآپ سوم

فصل سوم
یافته ها

3-1 نتایج و یافته ها:
در این مطالعه 51 بیمار مبتلا به بدخیمی های خونی وارد مطالعه شدند ولی تعدادی به دلیل عدم تمایل به ادامه طرح(4 نفر)،مرگ بیمار(2 نفر)،ترخیص زود هنگام(10 نفر) و ناتوانی جسمانی شدید(3 نفر)، در کل 19 نفر از مطالعه حذف گردیدند و در نهایت تعداد 32 نفر از مبتلایان به بدخیمی های خونی (16 نفر گروه مورد و16 نفر گروه شاهد) بستری دربیمارستان امام رضا (ع) وارد یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور شده شدند.بیماران در گروه مورد از اولین روزشروع شیمی درمانی به مدت 3 هفته روزانه با استفاده از آبفشان فوق لثه ای شستشوی دهانی داده شدند ولی در گروه شاهد مداخله ای انجام نگردید.پروتکل رایج بهداشت دهانی بیمارستان به هر دو گروه آموزش داده شد.نتایج حاصل از مطالعه به تفکیک متغیرها معرفی می گردد.
1ـ جنس
در این طرح به طور کلی 11 مرد و 21 زن حضور داشتند که به تفکیک در گروه مورد،5 مرد و 11 زن و در گروه شاهد،6 مرد و 10 زن قرار داشتند
برای بررسی یكسان بودن توزیع جنسیت بیماران در دو گروه نیز از آزمون كی دو پیرسون و جدول توافقی استفاده گردید. نتایج در جدول زیر نشان داده شده اند.
جدول3-1 :توزیع فراوانی بیماران در دو گروه مورد مطالعه برحسب جنس
کل گروه شاهد گروه مورد جنس
11 6 5 َمرد
34.4% 37.5% 31.2%
21 10 11 زن
65.6% 62.5% 68.8%
16 16 16 تعداد کل
100% 100% 100%

با توجه به این جدول توزیع جنسی بیماران در دو گروه با یكدیگر یكسان بوده است. (p-VALUE=0.710)
2- سن :
میانگین سن بیماران شرکت کننده دراین مطالعه در گروه مورد 29سال با حداقل 13 وحداکثر 53سال بوده است و در گروه شاهد میانگین 12/31 با حداقل 18 و حداکثر 57 سال بوده است.
جدول3-2 :میانگین سنی بیماران در دو گروه مورد مطالعه
کل گروه شاهد گروه مورد
12/31+4/11 29+8/12 میانگین سن+ انحراف معیار
13-57 18-57 13-53 دامنه تغییرات
T-Test
برای مقایسه میانگین سنی بیماران در دو گروه مورد و شاهد از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده كردیم. سن بیماران در دو گروه با یكدیگر تفاوت معنی دار آماری نداشت.( (P-value=0.626
3-نوع بدخیمی خونی :
در طرح حاضر 46.9%مبتلا به ALL ، 43.8% مبتلا به AML،3.1% مبتلا به CML ،3.1%مبتلا به HL و 3.1% مبتلا به NHL بودند.

جدول3-3 :توزیع فراوانی نوع بدخیمی در دو گروه مورد مطالعه
کل گروه شاهد گروه مورد نوع بدخیمی
15 5 10 ALL
46.87 31/2% 62/5%
14 9 5 AML
43.75 56/2% 31/2%
1 1 0 CML
3.125 6/2% 0%
1 0 1 NHL
3.125 0% 6/2%
1 1 0 HL
3.125 6/2% 0%
32 16 16 تعداد کل
100% 100% 100%

از نظر نوع بدخیمی خونی در دو گروه تفاوت معنا دار آماری وجودندارد.(0.135p-value= )
4-وضعیت بهداشت دهانی در معاینه اولیه:در گروه مورد 6 نفر دارای بهداشت دهانی خوب،9 نفر متوسط و 1 نفر ضعیف بودند و در گروه شاهد 9 نفر دارای بهداشت دهانی خوب،6 نفر متوسط و 1 نفر ضعیف بودند.

جدول3-4 :وضعیت بهداشت دهانی در ابتدای معاینه در دو گروه مورد مطالعه
تعداد در گروه شاهد تعداد در گروه مورد شاخص بهداشت در معاینه اول
9 6 خوب
56/2% 37/5%
6 9 متوسط
37/5% 56/2%
1 1 ضعیف
6/2% 6/2%

در شاخص بهداشت دهان بین دو گروه تفاوت آماری معنا دار وجود ندارد.(P-Value=0.388)
5-میزان بروز زخم دهانی در طی درمان:
در این طرح 5 نفر(31.25%) در گروه شاهد دچار زخمهای دهانی در طی شیمی درمانی شدند ولی در گروه مورد هیچ یک از بیماران دچار زخم دهانی نشدند.

جدول3-5 میزان زخم های دهانی بیماران در دو گروه
گروه بلی خیر مجموع
شاهد 5 11 16
هدف 0 16 16
مجموع 5 27 32

در این مطالعه از نظر میزان بروز زخمهای دهانی بین دو گروه تفاوت آماری معنا دار وجود دارد.(P-Value=0.015)
6-در این مطالعه از نظر خونریزی لثه ای در زمان انجام شستشو در هیچ کدام از بیماران خونریزی مشاهده نگردید.
7-در این مطالعه از نظر عوارض غیر قابل پیش بینی ناشی از روش به کار گرفته شده ،هیچ مورد باکتریمی،تب یا دیگر عوارضی که بتوان آن را به اجرای طرح مربوطه نسبت داد طبق نظر هماتولوژیست مربوطه مشاهده نگردید.
8- در شاخص مربوط به جرم هیچگونه تفاوتی در هر دو گروه نسبت به روز اول ایجاد نگردید .
جدول 3-6 میانگین شاخص دبری بیماران گروه هدف در جلسات معاینه به تفکیک
گروه هدف میانگین دبری در روز اول معاینه سری اول سری دوم سری سوم
1 1 0.6 0.2 0.2
2 0.8 0.1 0 0
3 2.1 0.8 0 0
4 0.3 0 0.1 0
5 0.8 0.4 0.6 0.4
6 1.3 1.6 0.1 0
7 1.3 0.3 0.3 0.1
8 0.6 0 0.1 0
9 0.5 0.3 0.3 0
10 0.5 0.1 0 0.1
11 0.6 0.3 0 0
12 1.3 0.1 0 0
13 1 0.6 0.5 0.3
14 0.8 0.3 0 0
15 1 0.5 0.1 0.1
16 0.6 0.5 0.3 0.1
جمع 14.50 6.50 2.60 1.30
میانگین 0.91 0.41 0.16 0.08
انحراف معیار 0.44 0.39 0.19 0.12

جدول3-7 میانگین شاخص دبری در گروه شاهد در جلسات معاینه به تفکیک
گروه شاهد میانگین روز اول معاینه سری اول سری دوم سری سوم
1 1.3 1.6 1.1 1.5
2 1.3 1.6 1.3 1.1
3 1.6 1.8 2.3 1.8
4 1 1.1 1.6 2
5 0.5 1 1.3 1.1
6 0.1 0.6 0.6 1.3
7 0.8 1.1 1 1.1
8 0.1 0.6 1.1 1.3
9 0.3 0.8 1 1.1
10 0 0 0.1 0
11 0.1 1 1.1 1
12 0.6 1.8 1.6 1.5
13 0.1 0.3 0.8 0.6
14 1.6 1.1 1.4 1
15 0.5 0.6 0.8 1
16 2.3 0.5 0.6 0.5
جمع 12.20 15.50 17.70 17.90
میانگین 0.76 0.97 1.11 1.12
انحراف معیار 0.69 0.53 0.50 0.49

جدول 3-8 میانگین کل شاخص دبری بیماران در گروه های مورد و شاهد
میانگین دبری در روز معاینه میانگین دبری کل بیماران در دوره اول میانگین دبری کل بیماران در دوره دوم میانگین دبری کل بیماران در دوره سوم
مورد 0.9 0.4 0.16 0.081
شاهد 0.76 0.96 1.10 1.11

جدول 3-9 مقایسه ی میانگین میزان دبری بین دو زمان مختلف نسبت به یکدیگر
زمان زمان اختلاف میانگین شاخص دبری p-value
مورد 0 1 0.5 ±0.839 0.000
شاهد 0 1 -0.253 ±0.885 0.006
مورد 0 2 0.755±0.851 0.000
شاهد 0 2 -0.368 ±0.979 0.000
مورد 0 3 0.840 ±0.859 0.000
شاهد 0 3 -0.383 ±00.996 0.000
مورد 1 2 0.255±0.717 0.000
شاهد 1 2 -0.116±0.727 0.124
مورد 1 3 0.34 ±00.756 0.000
شاهد 1 3 -0.106 ±00.679 0.132
مورد 2 3 0.085±00.349 0.020
شاهد 2 3 0.000±0.68 1.000

0 : زمان معاینه اولیه
1 : فالوآپ اول
2 : فالوآپ دوم
3 : فالوآپ سوم
در جدول 9 :
در گروه مورد : بین میانگین میزان دبری در معاینه روز اول با فالوآپ اول،روز اول با فالوآپ دوم،روز اول با فالوآپ سوم،فالوآپ اول با دوم،فالوآپ اول با سوم و فالوآپ دوم با سوم اختلاف میانگین از نظر آماری معنا دار بوده که در این گروه(مورد) میانگین دبری در جهت کاهش بوده است.
در گروه شاهد : بین میانگین میزان دبری در معاینه روز اول با فالوآپ اول،روز اول با فالوآپ دوم،روز اول با فالوآپ سوم اختلاف میانگین از نظر آماری معنی دار بوده که در این گروه(شاهد) میانگین دبری در جهت افزایش بوده است ولی در فالوآپ اول با دوم،فالوآپ اول با سوم و فالوآپ دوم با سوم اختلاف میانگین از لحاظ آماری معنا دار نبوده است.
برای مقایسه میزان اثر بخشی استفاده از آبفشان ها در بیماران از آزمون اندازه های تكراری استفاده كردیم. در این آزمون متوسط میزان دبری بر روی دندان های بیماران در هنگام شروع مطالعه و 3 زمان بعد از آن با یكدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان می دادند كه میزان دبری دندان های بیماران در هر دو گروه در زمان های مختلف تغییر داشته است. (P-VALUE<0.001) علاوه بر این میزان دبری در بیماران دو گروه نیز با یكدیگر تفاوت معنی دار آماری داشته است. (P-VALUE<0.001) در نمودار زیر می بینیم که میانگین دبری به طور کلی در بیماران گروه مورد کاهش داشته است که بیشترین میزان کاهش بین روز اول معاینه با فالوآپ اول بوده است و این اختلاف بین فالوآپ اول با دوم و فالوآپ دوم با سوم کمتر بوده است. در گروه شاهد،میانگین دبری به طور کلی روند افزایشی داشته است که در این گروه نیز بیشترین اختلاف بین روز اول معاینه با فالوآپ اول بوده است و بین فالوآپ دوم و سوم اختلاف معنا دار آماری وجود نداشته است. نمودار 3-1 میانگین شاخص دبری با توجه به معنی دار بودن اختلاف آماری میزان دبری در بیماران در دو گروه مورد مطالعه برای بررسی میزان این اختلاف از آزمون lsd استفاده گردید. به طور متوسط استفاده از آبفشان ها برای بهبود شاخص بهداشت دهان توانسته است 0.61 (59.78%)میزان دبری را كاهش دهد. (p-VALUE<0.001) جدول 3-10 میانگین شاخص جرم در گروه هدف در جلسات معاینه به تفکیک گروه هدف میانگین شاخص جرم در روز اول معاینه سری اول سری دوم سری سوم 1 0.3 0.3 0.3 0.3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 میانگین 0.01875 0.01875 0.01875 0.01875 انحراف