با یک محلول غیر الکلی کلر هگزیدین 12/0% و ج-استفاده موضعی از بتادین و به دنبال آن غرغره و بلع نیستاتین500000 واحد دریافت می کردند، در مقایسه با گروه شاهد پیشرفت چشمگیری در بهداشت دهان داشتند و همچنین کاهش قابل ملاحظه در موکوزیت درجه دو و کاندیدوزیس دهانی نشان دادند.یک یافته ی جانبی و البته غیر مستند در طرح حاضر این بود که در گروه مورد،میزان عوارض و مشکلات دهانی (به جز زخم و موکوزیت) کمتر بود.برای مثال هیچکدام از بیماران گروه مورد دچار کاندیدوزیس دهانی نشدند حال آنکه در گروه شاهد و سایر بیماران بستری که در طرح نیز نبودند به کرات این مورد مشاهده گردید(2) البته اثبات این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری خواهد داشت.در مطالعه ای دیگری نیز که توسط Milanko Djuricو همکاران در سال 2006 در کشور سیبری بر روی 34 بیمار مبتلا به ALL تاثیر انجام مراقبت های دندانی قبل و حین شیمی درمانی شامل درمانهای دندانپزشکی و برداشت پلاک و جرم بررسی شده ونتیجه حاکی از این بود که میزان تظاهرات دهانی شدید و دردناک در بیمارانی که این مراقبتها را در یافت کرده بودند بسیار کمتر از گروه شاهد بود که با توجه به این مطالعات و سایر مطالعات مرتبط می توان تاثیر بهداشت بیماران را در میزان مشکلات دهانی ناشی از شیمی درمانی مهم دانست(33) که این امر اهمیت تنظیم و از آن مهمتر اجرای یک پروتکل استاندارد و عملی را بیان می کند.
4-2 نتیجه گیری:در این مطالعه آبفشان فوق لثه ای توانست در بهبود شاخص بهداشت دهانی در بیماران مبتلا به دیسکرازیهای خونی موثر بوده و به طور چشمگیری میانگین شاخص دبری را در این افراد کاهش دهد و به دنبال بهبود بهداشت دهانی منجر به کاهش بروز موکوزیت گردد.این دستگاه اثری بر روی شاخص جرم در مدت 3 هفته نداشته است.
4-3 پیشنهادات:
1-انجام مطالعه بر روی سایر بیماران بستری در بیمارستان که ممانعتی از نظر انجام سایر روشهای حذف پلاک و استفاده از سایر اندکسهای بهداشتی ندارند.
2-بررسی ارتباط کاهش و شدت موکوزیت با بهبود بهداشت دهان با استفاده از آبفشان فوق لثه ای.

Introduction:Oral and dental problems are one of the potentially fatal problems in patients suffering from blood dyscrasia that are involved with chemo and radaition therapy.The goal of this study is to assess a new approach to increase the hygiene level in these patients.
Methods and Materials: in this random clinical trial we have selected 32 Imam Reza hospital patients,suffering from blood dyscrasia,to study the effects of supra-gingival irrigators in Oral Hygine Index Simplified(OHI-S) compared with the use of humid sterile gauze(common protocol in hospital) in 3 weeks.
Result:the Debris Index Simplified(DI-S) has 59.78% reduction in case group compared to control group but Calculus Index Simplified(CI-S) doesn’t have any difference in these 3 weeks.according to these 2 indices:in case group,OHI-S was 37.5% good,56.25% fair and 6.25% poor in the first day examined but 100% good in the last follow up. and in control group: OHI-S was 56.25% good,37.5% fair and 6.25% poor in the first day examined but only 18.75% good in the last follow up. 75% was fair and 6.25% was poor.
Conclusion:According to statistical and clinical results,supragingival irrigation can decrease DI-S and increase OHI-S significantly and preserve the oral hygeine in these patients in the period of hospitalization and because of it’s safety that is more than tooth brushing and it’s easy application for patients and nurses,it can be used as a standard protocol in hospitals.
Key words:oral irrigator,leukemia,blood dyscrasia,Oral Health Index Simplified