پژوهش تحت عنوان پست‌های فایبرگلاس ساختگی، خستگی و مقاومت به شکست انجام دادند. هدف آنها از این پژوهش ارزیابی مقاومت به شکست دندانهای پرمولر انسان تک ریشه ترمیم شده با سیستم‌های پست و کور ساختگی بعد از شبیه‌سازی خستگی بود.
بدین منظور 40 دندان پرمولر تاجشان قطع شد و طول ریشه‌ی آنها در حد mm13 استاندارد شدند و در رزین آکریلیک بلاک شدند. نمونه‌ها براساس نوع ماده ترمیمی بکار رفته به 4 گروه (10=n) تقسیم شدند.
پست فایبر پیش ساخته (PFP)
(PFP) + پست‌های فایبر جانبی(PFPa)
(PFP) + فایبر گلاس تک جهت (PFPa)
و پست ساختگی فایبرگلاس تک جهت (CP).
تمام پست‌ها با استفاده از رزین آکریلیک چسبانده شد و کورها با کامپوزیت رزین ساخته شد.
نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در 37 درجه C و رطوبت نسبی 100% نگهداری شدند و سپس وارد چرخه‌ی مکانیکی شدند. نمونه‌ها در دستگاه تست یونیورسال تحت فشار با سرعتmm/minute5/0 تا زمان وقوع شکستگی قرار گرفتند. در میان گروهها اختلاف آماری مشاهده نشد. همه‌ی گروهها شکست‌های قابل ترمیمی مطلوبی را از خود نشان دادند. پست ساختگی فایبرگلاس بهبود مقاومت به شکست یا تفاوت در الگوهای شکست در مقایسه با پست‌های فایبرگلاس پیش ساخته نشان نداد(71).
در سال 2012، مطالعه‌ای دیگر به منظور بررسی مقایسه‌ای مقاومت به شکست تحت نیروی ساکن و خستگی بر روی دندانهای اندو شده‌ی ترمیم شده با پست‌های فایبرکربین، پست‌های فایبرگلاس و یک سیستم پست عاجی آزمایشی توسط Amibica و همکارانش صورت پذیرفت. در این مطالعه 70 دندان سانترال ماگزیلا آبچوره شده و به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل بدون هیچ پستی (10=n)، گروه پست فایبرکربنی (20=n)، گروه پست فایبرگلاس(20=n) و گروه پست عاجی(20=n).
دندانهای گروه کنترل به ارتفاع mm5 تهیه شد. در تمام دندانهای دیگر فضای پست تهیه شد. پست سمان شد و بیلدآپ کور آماده شد. نیمی از نمونه‌ها از گروه تا شکست آماری بارگذاری شد ونیمه‌ی باقی مانده در سیکل بارگذاری توسط فشار مونواستاتیک تا وقوع شکستگی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسه‌ی چندگانه Bon forooni تفاوت معنی‌دار میان گروههای آزمون را نشان داد. گروه کنترل بالاترین مقاومت به شکست را تحت بارگذاری استاتیک نشان داد(N53/33±05/935)، گروه پست عاجی (N69/33±12/739)، گروه پست فایبرگلاس (N67/46±44/603) و گروه پست فایبر کربنی (N27/19±19/497).
این مقادیر بعد از سیکل بارگذاری به ترتیب به N64/29±69/786، N56/26±34/646، N34/36±470 و N95/13±379 کاهش یافت.
نتایج نشان می‌دهد که عاج انسانی می‌تواند به عنوان ماده پست تحت فشار استاتیک و خستگی بکار رود. اگرچه در مراحل اولیه‌ی پژوهش، استفاده از پست‌های عاجی در دندانهای آبچوره شده امیدوار کننده به نظر می‌رسد(72).
پژوهش تحت عنوان مقاومت به شکست ساختاری به خطر افتاده و طبیعی دندانهای اندو شده‌ی ترمیم شده با سیستم‌های مختلف پست توسط Mortazavi وهمکاران در سال 2012 صورت پذیرفت. 45 دندان سانترال کشیده شده و اندو شده‌ی فک بالا به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند(9=n). در 2 گروه فضاهای پستی بوسیله‌ی دریل‌های مشابه با سیستم‌های پستی آماده شد که توسط پست‌های نوری دابل تیپر
(DT. Light-Post) (گروه (DT.N و پست‌های زیرکونیا (Cosmopost) (گروه Zr.N) ترمیم شد.
در 3 گروه دیگر، دیواره های نازک کانالها شبیه‌سازی شد که توسط پست‌های نوری دابل تیپر(DT. W)، پست‌های نوری دابل تیپر و فیبرهای ری باند (DT+R.W) و پست‌های زیرکونیا (Zr.W) ترمیم شد. بعد از تهیه حفره‌ی ترمیم و ترموسایکل، نیروی فشاری بکار برده شد و مقاومت به شکست و مدل‌های شکست بررسی شد. دندانهای ساختگی تضعیف شده ترمیم شده با پست‌های نوری دابل تیپر و فیبرهای ری باند مقاومت به شکست بیشتری نشان دادند و مقاومتشان نسبت به ریشه‌های نرمال ترمیم شده با پست‌های دابل تیپر قابل مقایسه بود.الگوهای شکست مطلوب‌تری در دندانهای ترمیم شده با پست‌های فایبر مشاهده شد(73).
مطالعه‌های دیگر در سال 2012 توسط Valdivia AD و همکاران تحت عنوان اثروجود فایبرپست و تکنیک ترمیم بر روی رفتار بیومکانیکال انسیزورهای ماگزیلاری اندو شده صورت پذیرفت.
90 سانترال فک بالای انسان انتخاب شدند و به 1 گروه کنترل و 8 گروه درمان (10=N) تقسیم شد.دندانها معالجه ریشه شدند و 2 حفره‌ی کلاس III بزرگ مشابه به یک تاج تخریب شده تهیه شد. سپس دندانها با یا بدون پست‌های فایبرگلاس و با استفاده از 4 تکنیک ترمیم ترمیم شدند: کامپوزیت رزین مستقیم، روکش ونیری کامپوزیت مستقیم، روکش ونیری سرامیکی feldspathic یا روکش سرامیک feldspathic.
بعد از فرسودگی مصنوعی بوسیله‌ی چرخه حرارتی، انسیزورها در یک زاویه‌ی 135 درجه تحت بار قرار گرفتند و فشار با استفاده از فشار سنج قرار داده شده بر سطوح پروگزیمال و فاسیال ریشه‌ای اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها تا حد شکستن تحت فشار قرار گرفتند.
آنالیز آماری نشان داد که گروه شاهد و ترمیم کامپوزیت رزینی مستقیم با و بدون گروههای پست ارائه شده به طور قابل ملاحظه‌ای مقدار مقاومت به شکست بالاتری دارند(001/0P<). تفاوت‌های قابل توجهی برای سیستم پست نشان داده نشد. حضور پست‌های فایبرگلاس مقاومت به شکست انسیزورهای اندو شده را افزایش نمی‌دهد. ترمیم‌های محافظه کارانه کامپوزیت رزین مقادیر مقاومت به شکست بالاتری را نشان داد(74). Jindal S و همکاران طی مطالعه‌ای در سال 2012، اثر سیستم پست و طول را بر مقاومت به شکست دندانهای قدامی اندو شده‌ی انسان بررسی نمودند. 75 دندان انسانی کشیده شده، معالجه‌ی ریشه شدند. 60 دندان تاج آنها از mm2 بالاتر از CEJ قطع شد و براساس نوع سیستم پست استفاده شده به 2 گروه تقسیم شدند: پست فایبرگلاس (GFP) و گروههای پست فایبر ری باند(RFP) . دندانهای اندو شده‌ای که در آنها پست قرار نمی‌گرفت به عنوان گروه شاهد بودند. هر گروه به 2 زیر گروه مطابق با طول فضای پست تقسیم شدند: mm5 و mm10 و تمام نمونه‌ها با روکش‌های فلزی ترمیم شدند. مقاومت به شکست با استفاده از بارها در یک زاویه 130 درجه نسبت به محور طولی دندان توسط دستگاه Instron اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که گروه GFP در طول فضای پستmm 10، بطور قابل ملاحظه‌ای بالاترین مقاومت به شکست (N2133/740) را در میان تمام گروهها و زیرگروهها داشت. کاهش در طول پست منجر به کاهش در مقاومت به شکست در گروه GFP(N1867/425) شد. در حالیکه در گروه RFP، زیر گروه mm5(N6200/299) به طور قابل توجهی مقاومت به شکست بالاتری نسبت به زیر گروه mm10(N9300/216) اما کمتر از کنترل d)8733/437) در هر 2 زیر گروه نشان داد. پست‌های فایبر گلاس به طور موثری مقاومت به شکست یک دندان اندو شده را افزایش داد، اما تعیین طول مطلوب پست نیز ضروری است(75). Santini MF و همکاران در سال 2011، پژوهشی با عنوان چرخه خستگی مکانیکال بر دندانهای ترمیم شده با پست‌های فایبر، انجام دادند. هدف آنان ارزیابی اثر قطرهای متفاوت و خواص سطحی متفاوت از یک پست فایبرگلاس بر مقاومت به شکست دندانهای ترمیم شده با فایبر پست‌های بود. 80 دندان تک ریشه‌ی گاوی آماده شد و در یک لوله‌ی PVC با استفاده از رزین، آکریلیک جاسازی شد و به 8 گروه (10=N) مطابق با عمق و شکل پست اختصاص داده شد: (پست فایبر double-tapered صاف) G3, G2, G1 و G4 به ترتیب با قطرهای سرویکال mm4/1، mm6/1، mm8/1 و mm2. (پست فایبر double-tapered با شیراهای کرونالی) G8, G7, G6, G5 به ترتیب با قطر سرویکال mm4/1، mm6/1، mm8/1 و mm2. یک سمان سلف-ادهزیو برای سمان کردن پست استفاده شد و بیلد آپ کور بوسیله‌ی رزین کامپوزیت، استاندارد و ساخته شد. نمونه‌ها به مدت 7 روز نگهداری شدند و سپس تحت تست خستگی مکانیکی(بار =N 50، زاویه=45 درجه، فرکانس=H21، دما=oc1±37، تعداد چرخه=1000000) قرار گرفتند. نمونه‌هایی که باقی ماندند تحت تست مقاومت استاتیک (mm/min1 و 45 درجه) قرار گرفتند. بارهای شکستگی و حالت شکستگی ثبت شد. نتیجه نشان داد که قطر سرویکالی پست(0001/0P<) و خواص سطحی (01013=P) بطور قابل ملاحظه‌ای، مقاومت به شکست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.شیارها مقاوت به شکست را زمانی که قطر پست mm4/1(G2 و G1) بود کاهش داد. یک همبستگی مثبت متوسط بین مقاومت به شکست و قطر پست فایبر (0001/0P< و 4445/0=r2) (تست همبستگی Pearson) دیده شد. به نظر می‌رسد که یکی ارتباط مستقیم بین قطر پست فایبر و مقاومت به شکست ریشه‌های ترمیم شده با پست‌های فایبر وجود دارد. اما عوامل دیگر هم چون کاهش عاج داخل کانال برای آماده‌سازی مکان پست‌های فایبر عریض‌تر ممکن است مقاومت به شکست را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که تفاوتی برای پست‌های فایبری صاف با قطر متفاوت یافت نشد. به عبارت دیگر شیارهای ناحیه‌ی کرونال پست فایبری می‌توانند سبب آسیب مقاومت به شکست شوند(76). Silva GR و همکاران در 20011، اثر انواع پست و تکنیک‌های ترمیمی را بر روی فشار ومقاومت به شکست دندانهای انسیزال گشاد شده بررسی نمودند. 105 ریشه‌ دندان انسیزال گاوی اندو شده(mm15) به 7 گروه (15=n) ترمیم شدند. دو گروه کنترل (C)، ریشه‌های دست نخورده، با (Cost post and core) CPC یا GFP(gloss fiber posts) ترمیم شد. پنج گروه آزمایشی(F)، ریشه‌های گشاد شده، با GfpAp(Gfp associated with accessory glass fiber posts.)، GFP Rc(anatomic GFP, relined with composite resin) ترمیم شد. تمام دندانها با روکش‌های فلزی ترمیم شدند. خستگی مکانیکی با N50/(5)10×3 انجام شد. نمونه‌ها در 45 درجه تحت بار قرار گرفتند و مقادیر فشار(µs) بر سطوح باکالی و پروگزیمالی ریشه به دست آمد. پس از آن، مقاومت به شکست(N) اندازه‌گیری شد. تفاوت معنی‌داری در مقادیر فشار، میان گروهها مشاهده نشد. Cpc مقاومت به شکست کمتر و شکست‌های زیادی را در ریشه‌های گشاد شده نشان داد.Gfp در ارتباط با کامپوزیت رزین و پست‌های فایبرگلاس جانبی به نظر می‌رسد به عنوان یک روش موثر برای بهبود رفتار بیومکانیکی ریشه‌های گشاد شده است(77). مطالعه‌ای دیگر توسط Kern M و Mangold JT 2011 تحت عنوان تاثیر پست‌های فایبرگلاس بر مقاومت به شکست و الگوهای شکست پرمولرهای اندو شده با کاهش قسمتهای ساختمانی متفاوت انجام شد. در این مطالعه 64 پرمولر ماندیبول کشیده شده و اندو شده به 4 گروه (16=n) بسته به تعداد دیوارهای عاجی تاجی باقی مانده در محدوده 3 به صفر، تقسیم شدند. دندانها در زیر گروهها، با پست(+) و یا بدون پست(-) با کامپوزیت رین ترمیم شدند. بعد از ایجاد حفره‌ی -mm8/0 با فرز شولدر، یک فرول mm5/0 آماده شد. دندانها با روکش‌های تمام فلزی که با سمان گلاس آینومر سمان شده بودند، ترمیم شدند. تمام نمونه‌ها به بارگذاری دینامیکی در یک شبیه‌ساز جونده برای 2/1 میلیون سیکل بارگذاری با یک بار سعی N49 در Hz2/1 همراه با سیکل حرارتی(بین 5 وc55، 30 ثانیه زمان اقامت) قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها در 30 درجه در یک دستگاه آزمایشی یونیورسال تا زمان شکستگی تحت بار شبه استاتیکی قرار گرفتند. نتیجه آنکه مقاومت به شکست پرمولرهای اندو شده به تعداد دیوارهای عاجی تاجی باقی مانده بستگی دارد. محل پست فایبرگلاس تاثیر قابل توجهی بر مقاومت شکست زمانی که کمتر از 2 دیواره‌های حفره باقی مانده باشد، دارد اما زمانی که 2 یا 3 دیواره وجود داشته باشد. تاثیر قابل توجهی ندارد(78). Makade و همکاران 2011 در ارزیابی مقایسه ای آزمایشگاهی مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده با سیستم های مختلف پست و کور به این نتیجه رسیدند که دندانهای درمان ریشه شده بدون سیستم پست و کور دارای حداقل مقاومت به شکست بودند که بیانگر نیاز آنان به تقویت می باشد. پستهای استینلس استیل با کور کامپوزیتی در مقایسه با پست و کور ریختگی و فایبر گلاس پستها بالاترین مقاومت به شکست را داشتند. دندانهای ترمیم شده با پست فایبر گلاس مناسبترین نوع شکست را نشان دادند که براحتی قابل ترمیم بودند(79). Padmanabhan در 2010 در ارزیابی مقایسه ای مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده با سه نوع پست پیش ساخته استینلس استیل، کربن فایبر و سرامیکی بدین نتیجه رسیدند که پست استینلس استیل مقاومت به شکست بطور معناداربیشتری در مقایسه با پست کربنی و سرامیکی دارد اما نحوه شکست پستهای کربنی مطلوبتر از دو نوع پست پیش ساخته دیگر بود(80). Moosavi و همکاران سال 2008 به بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده ی ترمیم شده با سه روش مختلف تقویت ریشه پرداختند. چهل دندان سانترال فک با لای انسانی به طور تصادفی به چهار گروه (10=n) تقسیم شدند. تاج دندان از 2 میلی متری انسیزالی CEJ قطع شد. پس از درمان ریشه، کانالها ی گشاد شده به 3 گروه تقسیم شدند. در گروه اول، دوم و سوم کانالهای گشاد شده به ترتیب با کامپوزیت رزینی(Clearfil DC Automix)(RCE)، دوReforpins (REF) و یک سمان رزینی(Panavia F2)(RCE) تقویت شدند. در گروه چهارم(DEN) کانالهای گشاد ایجاد نشد. پست های FRCهم اندازه، با سمان رزینی(Panavia F2) در تمامی گروهها سمان شدند. پس از سمان کردن پست ها و ترمیم تاج دندانها با یک بیلداپ کور کامپوزیتی(Clearfil Photo Core)، ریشه های دندانها در بلوک های رزین آکریلیک تا mm1 زیر CEJ قرار داده شدند. نمونه ها در دستگاه Instron با یک سرعت کراس هد mm/min 5/0 در یک زاویه 45 درجه نسبت به محور طولی دندانها در سطح پالاتال تحت بار گداری قرار گرفتند تا شکست اتفاق افتاد. پس از تجزیه و تحلیل آماری مشخص گردید، تفاوت معنا داری بین مقاومت به شکست در همه گروهها (5/0=P)، به استثنا بودن میان دو گروه RCO و REF یافت شد. حداقل ارزش متوسط N(130)230 و بالاترین ارزش متوسط N(220)880 در مقازمت به شکست گروه RCE و DEN به ترتیب نشان داده شد. نتیجه آنکه، حضور سمان رزینی در فضای اطراف پین داخل کانالهای گشاد سبب افزایش مقاومت به شکست نمی شود، بلکه این فضا لازم است که با پستهای فرعی یا کامپوزیت رزین پر شود(81). در سال 2007، Sorrentino R و همکاران، تاثیر ترمیم‌های کامپوزیتی پست‌دار با تهیه حفره MOD بر روی مقاومت شکست دندانهای اندو شده را بررسی نمودند. 80 پرمولرهای ماگزیلاری تک ریشه مورد استفاده قرار گرفت. بعد از درمان ریشه و آماده‌سازی حفرات MOD، 8 گروه، هریک 10 نمونه با استفاده از ترکیبات مواد به شرح ذیل آماده شد: گروه 1(شاهد)، کامپوزیت‌های فلوایبل و میکروهیبرید رزین گروه 2، فلوایبل A گروه 3، فلوایبل B گروه 4، میکرو هیبرید رزین A گروه 5، میکروهیبرید رزین B گروه 6، فلوایبل B + میکروهیبرید رزین B گروه 7، فلوایبل A + میکروهیبرید رزین A + پست A گروه 8، فلوایبل B + میکروهیبرید رزین B + پست B آزمون‌های شکستگی مکانیکال استاتیک بر نمونه‌ها بارگذاری شد تا شکستگی انجام شد. میانگین بارهای شکست(N)، 502(شاهد)، 470(گروه 7)، 445(گروه 8)، 441(گروه 6)، 405(گروه 5)، 364(گروه 4)، 317(گروه 2) و 302(گروه 3) بودند. از روی آمار تفاوت معناداری بین گروههای 1 مقابل 2 و 1 مقابل 3 و 3 مقابل 7 دیده نشد. در مجموع مقاومت به شکست پرمولرهای اندو شده با حفرات MOD با استفاده از تکنیک ساندویچ افزایش یافته بود. نمونه‌های ترمیم شده با پست‌ها عمدتاً شکستگی قابل ترمیم را نشان دادند، در حالیکه دندانهای ترمیم شده بدون پست عمدتاً شکست غیرقابل ترمیم را نشان دادند(82). Ortega و همکاران در 2004 با بررسی مقاومت به شکست پرمولارهای ماگزیلای درمان ریشه شده با اینله های سرامیکی و سرومر که با سمانهای رزینی Enforce, Variolink II, Panavia F چسبانده شدند به این نتیجه رسیدند که نوع ماده ترمیمی بر خلاف نوع سمان رزینی بر مقاومت به شکست بی تاثیر است اما بین سمان رزینی Enforce, Panavia F تفاوت معناداری وجود داشت. شکست کاسپهای لینگوال در 55 مورد از 60 دندان دیده شد که اکثر آنها از نوع کوهزیو بود(83). در سال 2003، Prisco D و همکاران، مطالعه‌ای تحت عنوان پست‌ فایبر چسبیده شده توسط سمانهای رزین در ترمیم دندانهای اندو شده انجام دادند. فایبر پست‌ها در بسیاری موارد در ترمیم دندانهای اندو شده استفاده شدند. مدرک علمی نشان می‌دهد که عملکرد مکانیکی دندانهای ترمیم شده با فایبر پست‌ها در ترکیب با سمان‌های رزینی نسبت به ترمیم‌های پست‌های فلزی پیشرفت داشته است. پست داخل کانال ریشه با استفاده از رزین‌های پلیمری با ضریب الاستیک کم سمان شد. در این مطالعه، مقاومت مکانیکی چهار سیستم سمان-پست متفاوت توسط تست میکرومکانیکال pull-out که با استفاده از روش تحریک عنصری محدود ارزیابی شد. این تست آزمایشگاهی، به گونه‌ای طراحی شده بود که محل تماس پست-سمان را به دقت مشخص کند. نتیجه نشان داد تفاوت معناداری میان خواص چسبندگی انواع مختلف از سیستم‌های سمان-پست بکار رفته وجود ندارد(84). اهداف و فرضيات الف) هدف كلي: تعیین مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه ب) اهداف اختصاصي: تعیین مقاومت به شکست و نحوه شکست دندانها در گروههای آزمايشي مطالعه مقایسه مقاومت به شکست در گروههای آزمايشي مطالعه مقایسه نحوه شکست در گروههای آزمايشي مطالعه ج) اهداف كاربردي: تعیین روش ترمیمی برتر در ایجاد بالاترین مقاومت به شکست و مطلوب ترین نوع شکست د) فرضيات يا سؤالات تحقيق: میزان مقاومت به شکست نمونه ها در گروههای مورد مطالعه یکسان است. نحوه شکست نمونه ها در گروههای مورد مطالعه یکسان است. فصل دوم مواد و روشها مواد و روشها مواد مصرفی تحقیق : Composition Country Manufacture Production Bis-GMA,TEGDMA,dimethacrylate,filler,photo/chemical Initiator Japan Kuraray Clearfil AP-X Composite Isopropyl alcohol, water, 3D SR monomer, Bis-GMA, TEGDMA,HEMA, glass fillers, photo initiator Japan Tokuyama Bond Force Bonding Matrix: bisphenol A diglycidyl methacrylate(Bis-GMA), triethylene glycol dimethacrylate(TEGDMA) Filler: spherical silica-zirconia filler (100-300 nm;average: 200 nm) Japan Tokuyama Estelite ® sigma quick Composite BIS Bis-GMA/TEGDMA USA Dentonics Inc, Monroe Master Dent Composite Adhesive: 3D-SR monomer, Bis-GMA, TEGDMA,HEMA, acetone,water,photo/chemical initiator Resin core material: Silica zirconia filler, Bis-GMA,Bis-MPEP, TEGDMA, peroxide,CQ, radical amplifier Japan Tokuyama Estelite Core Quick Resin Cement Paste A: MDS, dimethacrylate,filler, Initiator Paste B: dimethacrylate, filler,Accelerator,Pigments Liquid A: HEMA,MDP,water,Accelerator Liquid B: Water,Accelerator Japan Kuraray Panavia F 2.0 Resin Cement روش اجرای طرح : در این مطالعه آزمایشگاهی، تعداد 60 عدد دندان پرمولر های انسانی تازه كشيده شده انتخاب شد و با رادیوگرافیهای باکولینگوال و مزیودیستال دندانها از نظر تشابه آناتومی داخلی بررسی شدند. دندانها به طور اتفاقي به پنج گروه دوازده تایی تقسيم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 ميلي متري بالاي CEJ قطع شد. سپس حفرات كلاس دو به ابعاد 3 ميلي متر بعد باكولينگوالي و كف جينجيوالي در حد CEJ تراشيده شدند(تصویر1-2). پس از انجام درمان ريشه، در گروه اول و چهارم، پينهاي شماره یک همرنگ دندان (تصویر2-2) به طول تقريبي 8 ميلي متر در كانالهاي ريشه به ترتیب زیر سمان شدند (از يك پروب پريودنتال به عنوان راهنما استفاده شد): در گروه اول پستهای شفاف با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokuyama) سمان (تصویر3-2) و تاج با کامپوزیتEstelite sigma quick (Tokuyama) (تصویر 4-2) ترمیم شد. در گروه دوم ریشه و تاج به بصورت یکپارچه با کامپوزیت لایت کیور (Tokuyama) Estelite sigma quick و باندینگ Bond Force (Tokuyama) (تصویر5-2) بازسازی شد. در گروه سوم از کامپوزیت سلف کیورMaster dent (USA) و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده شد (تصویر6-2). در گروه چهارم از سمان رزینی (Kuraray) Panavia F2.0 (تصویر7-2) و کامپوزیت جهت سمان کردن پستها استفاده شد و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) (تصویر8-2) ترمیم شد. بدین صورت که برای ترمیم ریشه از روش قرار دهی کامپوزیت لایت یا سلف کیور بصورت لایه ای و پک کردن آن با یک پست شفاف استفاده شد. در قسمت تاجی هم کامپوزیت بصورت چندین لایه ای یک و نیم میلی متری قرار گرفت. طول تاج بازسازی شده در دندانها تقریبا یکسان بود. یک گروه به عنوان کنترل هیچ تهیه حفره ای در آن انجام نشد و دندانها دست نخورده باقی ماندند. نمونه ها در آب مقطر در دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت نگه داري شد، سپس نمونه ها تحت 1000 چرخه حرارتی واقع شدند (تصویر9-2) و در داخل آکریل رزینی مانت گردیدند(تصویر10-2). نمونه ها برای آزمون مقاومت به شکست در دستگاه آزمون یونیورسال(zwick) قرار داده شد(تصویر11-2). به اين صورت كه يك كره استيلي با قطر 4 ميلي متر با سرعت 1 ميلي متر در دقيقه با كاسپ هاي باكال و لينگوال دندان مورد آزمايش درحالیکه نمونه با زاویه90 درجه در جیگ مخصوص دستگاه آزمون یونیورسال قرار داشت، در تماس بود تا وقتي كه شكستگي اتفاق افتاد (تصویر12-2). مقادیر نیروی ثبت شده در هنگام شکست و نحوه شکست نمونه ها (مطلوب= شکستهای بالای CEJ (تصویر13-2) و نامطلوب= شکستهای زیرCEJ و روی ریشه (تصویر14-2) جهت بررسی آماری و مقایسه گروههای آزمایشی گزارش شدند. آزمونهای آماری آنالیز واریانس، توکی و کی اسکوار جهت مقایسه گروههای آزمایشی استفاده شدند(P<0.05). تصاویر : فصل سوم یافته‌ها یافته‌ها در ابتدا، آزمون Kolmogorov-Smironov جهت نرمال بودن داده ها در هر گروه انجام شد. با توجه به مقدار معناداری آزمون که بیشتر از 05/0 می باشد، از آزمون های پارامتری جهت آنالیز داده ها استفاده نمودیم. جدول1- 3: آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال نمونه های مورد بررسی مقاومت به شکست مقاومت به شکست 60 تعداد 5003/1047 میانگین پارامترهای نرمال (a,b) 70976/421 انحراف معیار 098/0 قدر مطلق بیشترین اختلاف 071/0 مثبت 098/0- منفی 762/0 Kolmogorov-Smironov Z 606/0 معناداری مقادیر میانگین و انحراف معیار مقاومت به شکست در جدول شماره 2-4 آماده است. طبق این جدول گروه چهارم بالاترین و گروه سوم کمترین مقاومت به شکست را داشتند. جدول2- 3: میانگین و انحراف معیار مقاومت به شکست در گروههای مورد بررسی حداکثر حداقل انحراف معیار تعداد میانگین گروهها 07/1399 50/583 48151/240 12 8908/972 گروه 1 59/1576 55/410 79239/303 12 4542/852 گروه 2 39/1551 23/294 52665/378 12 7933/728 گروه 3 46/1694 84/867 88378/260 12 2725/1475 گروه 4 65/1694 81/610 22394/378 12 0908/1343 گروه 5 65/1694 23/294 70976/421 60 5003/1074 مجموع توصیف گروههای آزمایشی گروه اول : پستهای شفاف با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokoyama) سمان شده و تاج با کامپوزیتEstelite (Tokoyama) ترمیم می‌شود. گروه دوم : ریشه و تاج به بصورت یکپارچه با کامپوزیت لایت کیور(Tokoyama) Estelite و باندینگ Bond Force (Tokoyama) بازسازی می‌شود. گروه سوم : کامپوزیت سلف کیور (Master dent (USA و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده می‌شود. گروه چهارم : سمانهای رزینی Panavia F2.0 جهت سمان کردن پستهای شفاف استفاده شده و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) ترمیم می‌شود. گروه پنجم (کنترل) : دندانهای سالم بدون تراش تاج و اماده سازی فضای پست ابتدا با کمک آزمون آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروههای آزمایش وجود دارد(05/0P<). جدول3-3: آنالیز واریانس یک عاملی جهت مقایسه میانگین مقاومت به شکست در گروههای مورد مطالعه معناداری مقدار فیشر (F) میانگین مجذور درجه آزادی مجموع مجذورات 000/0 246/12 520/1235704 4 081/4942818 بین گروهها 457/100903 55 160/5549690 داخل گروهها 59 0000001049/0 مجموع با انجام آزمون توکی مشخص گردید که تفاوت های معنادار در مقادیر میانگین مقاومت به شکست بین گروههای 4 و 5 با سایر گروههای آزمایش است(05/0P<). تفاوت معناداری در مقاومت به شکست گروههای 1، 2، 3وجود نداشت(05/0P>)(جدول 4-4).

جدول 4-3: مقایسات دو به دوی گروههای آزمایشی با آزمون توکی
Multiple Comparisons
Tukey HSD
(I) groups (J) groups Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
dimension2 1.00 dimension3 2.00 -123.66083 129.68131 .874 -489.4046 242.0829
3.00 -244.09750 129.68131 .339 -609.8413 121.6463
4.00 -746.47917* 129.68131 .000 -1112.2229 -380.7354
5.00 -614.29750* 129.68131 .000 -980.0413 -248.5537
2.00 dimension3 1.00 123.66083 129.68131 .874 -242.0829 489.4046
3.00 -120.43667 129.68131 .885 -486.1804 245.3071
4.00 -622.81833* 129.68131 .000 -988.5621 -257.0746
5.00 -490.63667* 129.68131 .003 -856.3804 -124.8929
3.00 dimension3 1.00 244.09750 129.68131 .339 -121.6463 609.8413
2.00 120.43667 129.68131 .885 -245.3071 486.1804
4.00 -502.38167* 129.68131 .003 -868.1254 -136.6379
5.00 -370.20000* 129.68131 .046 -735.9438 -4.4562
4.00 dimension3 1.00 746.47917* 129.68131 .000 380.7354 1112.2229
2.00 622.81833* 129.68131 .000 257.0746 988.5621
3.00 502.38167* 129.68131 .003 136.6379 868.1254
5.00 132.18167 129.68131 .845 -233.5621 497.9254
5.00 dimension3 1.00 614.29750* 129.68131 .000 248.5537 980.0413
2.00 490.63667* 129.68131 .003 124.8929 856.3804
3.00 370.20000* 129.68131 .046 4.4562 735.9438
4.00 -132.18167 129.68131 .845 -497.9254 233.5621
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

جدول 5-3: نتیجه آزمون توکی جهت تعیین معنا داری تفاوت مقاومت شکست بین گروه هاي آزمایشی
زیر گروه برای آلفا=05/0 تعداد گروهها
2 1
8908/972 12 1
4542/852 12 2
7933/728 12 3
0908/1343 12 5
2725/1475 12 4
845/0 339/0 معناداری

برای بررسی نوع شکست نمونه ها، پس از دسته بندی انواع شکست به دو دسته مطلوب (در محاذات یا بالای CEJ (و نامطلوب (زیر CEJ) در گروههای آزمایشی ابتدا میزان فراوانی آنها تعیین گردید)نمودار 1-4)

نمودار 3-1 : گروههای آزمایشی
آزمون Fisher’s Exact تفاوت معناداری را در نحوه شکست نمونه ها نشان داد(P=0.019) . با در نظر گرفتن تمام گروههای آزمایشی، در مجموع تعداد شکستهای مطلوب 38 عدد و تعداد شکستهای نامطلوب 22 عدد بود.

فصل چهارم

بحث


بحث
درمان دندانهای درمان ریشه شده که ساختمان تاجی آنها دچار تخریب شدید شده اند، همیشه مدنظر بوده است . بیماران و دندانپزشکان برای ترمیم چنین دندانهایی، بدنبال روشی بوده اند که ترمیم دوام و بقای بیشتر داشته و از هزینه های گزاف و مراحل پیچیده، مستثنی باشد(85). امروزه بسياري از دندانپزشكان استفاده از سيستم هاي پست پيش ساخته را ترجيح مي‌دهند، زيرا آنها بسيار كاربردي،كم هزينه و در برخي موارد نسبت به پست وکورهای ريختگی محافظه كارانه ترند(86). از جمله روشهای ترمیم دندانهای اندو شده استفاده ازپست و کور ریختگی، پستهای پیش ساخته، بیلدآپهای تاجی به کمک مواد ترمیمی مانند آمالگام، کامپوزیت و … می باشد که البته هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. به دلیل استفاده وسیع از این نوع درمان ها، و با توجه به اینکه قسمت اعظم مواد پرکننده کانال (گوتاپرکا) برای ایجاد فضای پست تخلیه می شود و همچنین امکان وجود کانالهای فرعی نیز هست و گوتاپرکای باقیمانده در قسمت اپیکالی کانال نیز نمی تواند سیل لازم را برای کانال فراهم نماید، ایجاد سیل به وسیله مواد سازنده پست و کور و مواد ادهزیو مهم و ضروری است(88 و 87) . کورهای کامپوزیتی همراه با داولهای همرنگ دندان سمان شونده بطور شایع برای بازسازی دندانهای درمان ریشه شده

Categories: مقالات سئو