(کیلوگرم)
3/34 19/10 32/30 24/88 30 نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)
سالمندان بدون سابقه زمین خوردن
60/4 00/61 00/74 15/66 20 سن (سال)
08/0 50/1 78/1 64/1 20 قد (متر)
48/11 70/42 70/94 17/71 20 وزن (کیلوگرم)
60/3 05/19 80/32 87/26 20 نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)
سالمندان با سابقه زمین خوردن
60/4 00/61 00/74 10/65 12 سن (سال)
08/0 48/1 70/1 58/1 12 قد (متر)
30/11 00/34 00/96 37/73 12 وزن (کیلوگرم)
58/3 90/29 30/34 24/29 12 نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)

Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
CFW_DP_SHF_R 3/36 0/15 CPW_MARP_SHF_R 25/37 0/77
CFW_DP_TSH_R 5/45 0/31 CPW_MARP_TSH_R 74/39 1/43
CFW_DP_PT_R 8/60 0/77 CPW_MARP_PT_R 32/37 2/16

CFW_DP_SHF_L 3/31 0/16 CPW_MARP_SHF_L 24/86 0/93
CFW_DP_TSH_L 5/24 0/28 CPW_MARP_TSH_L 73/69 1/61
CFW_DP_PT_L 8/03 0/61 CPW_MARP_PT_L 33/84 2/38

CFW_MARP_SHF_R 24/84 0/78 CSW_DP_SHF_R 4/70 0/20
CFW_MARP_TSH_R 72/11 1/42 CSW_DP_TSH_R 7/35 0/32
CFW_MARP_PT_R 30/47 2/08 CSW_DP_PT_R 10/69 0/73

CFW_MARP_SHF_L 24/78 1/00 CSW_DP_SHF_L 4/54 0/24
CFW_MARP_TSH_L 70/44 1/56 CSW_DP_TSH_L 6/97 0/39
CFW_MARP_PT_L 32/40 2/07 CSW_DP_PT_L 11/13 0/85

CPW_DP_SHF_R 3/69 0/16 CSW_MARP_SHF_R 25/25 0/70
CPW_DP_TSH_R 5/78 0/34 CSW_MARP_TSH_R 77/10 1/66
CPW_DP_PT_R 9/54 0/79 CSW_MARP_PT_R 33/72 1/95

CPW_DP_SHF_L 3/51 0/20 CSW_MARP_SHF_L 25/31 1/09
CPW_DP_TSH_L 5/23 0/25 CSW_MARP_TSH_L 75/12 1/73
CPW_DP_PT_L 8/77 0/71 CSW_MARP_PT_L 37/06 2/35

جدول ‏4 2 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در جوانان (30 نفر)

CFW: Complex Fast Walking; CPW: Complex Prefered Walking; CSW: Complex Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه جوانان (30 نفر)
Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
BFW_DP_SHF_R 3/67 0/21 BPW_MARP_SHF_R 25/99 0/78
BFW_DP_TSH_R 5/92 0/36 BPW_MARP_TSH_R 74/11 1/56
BFW_DP_PT_R 9/20 0/82 BPW_MARP_PT_R 33/00 2/23

BFW_DP_SHF_L 3/58 0/26 BPW_MARP_SHF_L 25/96 0/94
BFW_DP_TSH_L 5/46 0/35 BPW_MARP_TSH_L 72/61 1/70
BFW_DP_PT_L 8/67 0/69 BPW_MARP_PT_L 34/56 2/15

BFW_MARP_SHF_R 24/77 0/72 BSW_DP_SHF_R 4/69 0/20
BFW_MARP_TSH_R 71/40 1/48 BSW_DP_TSH_R 7/46 0/37
BFW_MARP_PT_R 28/53 1/96 BSW_DP_PT_R 12/26 0/92

BFW_MARP_SHF_L 24/93 0/89 BSW_DP_SHF_L 4/42 0/17
BFW_MARP_TSH_L 70/14 1/53 BSW_DP_TSH_L 6/93 0/29
BFW_MARP_PT_L 32/21 2/61 BSW_DP_PT_L 11/97 0/89

BPW_DP_SHF_R 3/92 0/20 BSW_MARP_SHF_R 25/64 0/71
BPW_DP_TSH_R 5/83 0/31 BSW_MARP_TSH_R 77/44 1/80
BPW_DP_PT_R 9/89 0/77 BSW_MARP_PT_R 34/49 1/96

BPW_DP_SHF_L 3/62 0/17 BSW_MARP_SHF_L 25/07 1/21
BPW_DP_TSH_L 5/89 38/0 BSW_MARP_TSH_L 76/01 2/04
BPW_DP_PT_L 9/41 0/83 BSW_MARP_PT_L 38/11 2/56

BFW: Backward Counting Fast Walking; BPW: Backward Counting Prefered Walking; BSW: Backward Counting Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه جوانان (30 نفر)
Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
SFW_DP_SHF_R 3/71 0/19 SPW_MARP_SHF_R 24/72 0/76
SFW_DP_TSH_R 6/06 0/36 SPW_MARP_TSH_R 76/11 1/60
SFW_DP_PT_R 8/86 0/54 SPW_MARP_PT_R 31/33 2/18

SFW_DP_SHF_L 3/59 0/16 SPW_MARP_SHF_L 23/94 1/02
SFW_DP_TSH_L 5/64 0/31 SPW_MARP_TSH_L 75/74 1/70
SFW_DP_PT_L 9/00 0/62 SPW_MARP_PT_L 32/49 20/2

SFW_MARP_SHF_R 24/84 0/70 SSW_DP_SHF_R 4/96 0/20
SFW_MARP_TSH_R 73/98 1/46 SSW_DP_TSH_R 7/54 0/33
SFW_MARP_PT_R 29/92 1/78 SSW_DP_PT_R 10/87 0/74

SFW_MARP_SHF_L 24/71 0/83 SSW_DP_SHF_L 4/70 0/23
SFW_MARP_TSH_L 72/59 1/51 SSW_DP_TSH_L 7/18 0/37
SFW_MARP_PT_L 32/40 2/13 SSW_DP_PT_L 11/40 0/70

SPW_DP_SHF_R 3/98 0/16 SSW_MARP_SHF_R 25/64 0/78
SPW_DP_TSH_R 6/41 0/33 SSW_MARP_TSH_R 78/13 1/75
SPW_DP_PT_R 10/12 0/71 SSW_MARP_PT_R 39/84 2/52

SPW_DP_SHF_L 3/87 0/18 SSW_MARP_SHF_L 25/20 0/98
SPW_DP_TSH_L 6/14 0/35 SSW_MARP_TSH_L 76/91 1/95
SPW_DP_PT_L 10/50 0/89 SSW_MARP_PT_L 38/24 2/14

SFW: Single Fast Walking; SPW: Single Prefered Walking; SSW: Single Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول ‏4 2 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر)

Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
CFW_DP_SF_R 4/18 0/23 CPW_MARP_SF_R 17/91 2/54
CFW_DP_TS_R 8/17 0/65 CPW_MARP_TS_R 19/80 1/16
CFW_DP_PT_R 13/87 2/34 CPW_MARP_PT_R 87/18 4/96

CFW_DP_SF_L 4/08 0/29 CPW_MARP_SF_L 31/91 4/44
CFW_DP_TS_L 8/24 0/87 CPW_MARP_TS_L 19/27 1/14
CFW_DP_PT_L 12/80 1/84 CPW_MARP_PT_L 86/92 4/82

CFW_MARP_SF_R 20/40 1/12 CSW_DP_SF_R 32/33 4/53
CFW_MARP_TS_R 79/75 3/54 CSW_DP_TS_R 6/02 0/67
CFW_MARP_PT_R 27/22 3/70 CSW_DP_PT_R 12/05 1/66

CFW_MARP_SF_L 20/64 0/79 CSW_DP_SF_L 19/89 2/77
CFW_MARP_TS_L 79/33 3/70 CSW_DP_TS_L 6/44 0/87
CFW_MARP_PT_L 27/91 3/36 CSW_DP_PT_L 11/67 1/67

CPW_DP_SF_R 4/97 0/45 CSW_MARP_SF_R 17/06 2/03
CPW_DP_TS_R 8/72 0/73 CSW_MARP_TS_R 19/13 1/28
CPW_DP_PT_R 20/71 3/07 CSW_MARP_PT_R 92/21 4/50

CPW_DP_SF_L 4/84 0/56 CSW_MARP_SF_L 33/54 5/49
CPW_DP_TS_L 8/22 0/88 CSW_MARP_TS_L 18/71 0/97
CPW_DP_PT_L 70/20 00/3 CSW_MARP_PT_L 92/82 12/4

CFW: Complex Fast Walking; CPW: Complex Prefered Walking; CSW: Complex Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر)

Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
BFW_DP_SF_R 35/84 4/31 BPW_MARP_SF_R 14/83 1/98
BFW_DP_TS_R 4/12 5/60 BPW_MARP_TS_R 18/94 1/13
BFW_DP_PT_R 7/76 0/32 BPW_MARP_PT_R 88/28 4/78

BFW_DP_SF_L 13/96 0/68 BPW_MARP_SF_L 24/28 2/80
BFW_DP_TS_L 3/74 1/89 BPW_MARP_TS_L 19/40 1/38
BFW_DP_PT_L 8/00 0/27 BPW_MARP_PT_L 83/64 6/76

BFW_MARP_SF_R 12/10 0/97 BSW_DP_SF_R 24/46 2/59
BFW_MARP_TS_R 20/19 1/32 BSW_DP_TS_R 5/93 0/68
BFW_MARP_PT_R 82/37 4/43 BSW_DP_PT_R 11/29 1/29

BFW_MARP_SF_L 35/03 5/04 BSW_DP_SF_L 19/10 2/37
BFW_MARP_TS_L 18/69 1/19 BSW_DP_TS_L 6/00 0/72
BFW_MARP_PT_L 77/77 5/98 BSW_DP_PT_L 10/71 1/24

BPW_DP_SF_R 29/83 4/66 BSW_MARP_SF_R 20/54 2/48
BPW_DP_TS_R 5/41 0/70 BSW_MARP_TS_R 18/44 1/54
BPW_DP_PT_R 9/86 1/25 BSW_MARP_PT_R 87/12 5/90

BPW_DP_SF_L 14/16 1/78 BSW_MARP_SF_L 34/12 4/50
BPW_DP_TS_L 5/38 0/65 BSW_MARP_TS_L 17/94 1/63
BPW_DP_PT_L 8/67 1/05 BSW_MARP_PT_L 86/59 6/08
BFW: Backward Counting Fast Walking; BPW: Backward Counting Prefered Walking; BSW: Backward Counting Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر)

Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
SFW_DP_SF_R 39/57 4/52 SPW_MARP_SF_R 19/85 3/42
SFW_DP_TS_R 6/16 1/04 SPW_MARP_TS_R 20/61 1/40
SFW_DP_PT_R 11/35 1/95 SPW_MARP_PT_R 87/62 5/44

SFW_DP_SF_L 19/04 2/87 SPW_MARP_SF_L 26/27 2/98
SFW_DP_TS_L 6/27 1/03 SPW_MARP_TS_L 18/64 2/98
SFW_DP_PT_L 9/15 1/11 SPW_MARP_PT_L 78/40 7/19

SFW_MARP_SF_R 15/49 2/40 SSW_DP_SF_R 26/91 3/05
SFW_MARP_TS_R 18/18 1/33 SSW_DP_TS_R 6/52 0/96
SFW_MARP_PT_R 82/24 7/02 SSW_DP_PT_R 9/98 0/87

SFW_MARP_SF_L 24/86 2/84 SSW_DP_SF_L 29/95 6/13
SFW_MARP_TS_L 18/28 1/36 SSW_DP_TS_L 7/56 1/13
SFW_MARP_PT_L 74/68 7/20 SSW_DP_PT_L 10/00 1/10

SPW_DP_SF_R 24/49 2/71 SSW_MARP_SF_R 20/41 3/67
SPW_DP_TS_R 5/49 0/57 SSW_MARP_TS_R 19/40 1/54
SPW_DP_PT_R 9/54 0/57 SSW_MARP_PT_R 94/72 9/61

SPW_DP_SF_L 17/61 2/64 SSW_MARP_SF_L 32/68 4/03
SPW_DP_TS_L 5/31 0/65 SSW_MARP_TS_L 19/47 1/15
SPW_DP_PT_L 9/27 1/18 SSW_MARP_PT_L 39/99 5/93

SFW: Single Fast Walking; SPW: Single Prefered Walking; SSW: Single Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول ‏4 3 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر)

Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
CFW_DP_SF_R 3/83 0/26 CPW_MARP_SF_R 11/45 0/77
CFW_DP_TS_R 6/55 0/63 CPW_MARP_TS_R 21/31 1/43
CFW_DP_PT_R 10/89 2/31 CPW_MARP_PT_R 77/47 2/16

CFW_DP_SF_L 3/87 0/27 CPW_MARP_SF_L 26/26 0/93
CFW_DP_TS_L 6/71 0/90 CPW_MARP_TS_L 21/89 1/61
CFW_DP_PT_L 24/70 1/85 CPW_MARP_PT_L 76/80 2/38

CFW_MARP_SF_R 10/74 1/12 CSW_DP_SF_R 29/59 0/20
CFW_MARP_TS_R 21/09 3/49 CSW_DP_TS_R 4/72 0/32
CFW_MARP_PT_R 70/59 3/65 CSW_DP_PT_R 9/29 0/73

CFW_MARP_SF_L 20/93 0/76 CSW_DP_SF_L 14/48 0/24
CFW_MARP_TS_L 21/76 3/74 CSW_DP_TS_L 5/09 0/39
CFW_MARP_PT_L 68/68 3/40 CSW_DP_PT_L 8/97 0/85

CPW_DP_SF_R 26/49 0/45 CSW_MARP_SF_R 16/04 0/70
CPW_DP_TS_R 4/26 0/69 CSW_MARP_TS_R 20/67 1/66
CPW_DP_PT_R 8/03 3/11 CSW_MARP_PT_R 74/71 1/95

CPW_DP_SF_L 10/23 0/57 CSW_MARP_SF_L 31/35 1/09
CPW_DP_TS_L 4/28 0/91 CSW_MARP_TS_L 20/96 1/73
CPW_DP_PT_L 7/88 08/3 CSW_MARP_PT_L 76/44 2/35
CFW: Complex Fast Walking; CPW: Complex Prefered Walking; CSW: Complex Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-4 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر)

Parameters میانگین خطای معیار Parameters میانگین خطای معیار
BFW_DP_SF_R 36/20 0/21 BPW_MARP_SF_R 10/20 0/78
BFW_DP_TS_R 3/56 0/36 BPW_MARP_TS_R 20/89 1/56
BFW_DP_PT_R 7/41 0/82 BPW_MARP_PT_R 79/06 2/23

BFW_DP_SF_L 8/94 0/26 BPW_MARP_SF_L 21/22 0/94
BFW_DP_TS_L 3/98 0/35 BPW_MARP_TS_L 21/34 1/70
BFW_DP_PT_L 7/96 0/69 BPW_MARP_PT_L 78/84 2/15

BFW_MARP_SF_R 11/33 0/72 BSW_DP_SF_R 27/95 0/20
BFW_MARP_TS_R 21/18 1/48 BSW_DP_TS_R 4/97 0/37
BFW_MARP_PT_R 74/73 1/96 BSW_DP_PT_R 9/68 0/92

BFW_MARP_SF_L 23/65 0/89 BSW_DP_SF_L 17/73 0/17
BFW_MARP_TS_L 22/08 1/53 BSW_DP_TS_L 5/14 0/29
BFW_MARP_PT_L 73/03 2/61 BSW_DP_PT_L 8/57 0/89

BPW_DP_SF_R 26/39 0/20 BSW_MARP_SF_R 18/21 0/71
BPW_DP_TS_R 3/33 0/31 BSW_MARP_TS_R 21/00 1/80
BPW_DP_PT_R 5/60 0/77 BSW_MARP_PT_R 84/05 1/96

BPW_DP_SF_L 9/47 0/17 BSW_MARP_SF_L 33/09 1/21
BPW_DP_TS_L 3/79 39/0 BSW_MARP_TS_L 21/63 2/04
BPW_DP_PT_L 6/52 0/83 BSW_MARP_PT_L 83/19 2/56
BFW: Backward Counting Fast