منحنی mean ensemble (شکل 3) محاسبه می گردد:
MARP =
MARP = میانگین مطلق فاز نسبی
N= تعداد نقاط روی منحنی mean ensemble فاز نسبی
= رابطه ی فاز نسبی بین دو سگمان|ɸ_(نسبی فاز ) |

تصوير ‏3 7 – منحنی mean ensemble فاز نسبی
هر چه MARP کوچکتر باشد، سگمان های نوسان کننده بیشتر درفاز هستند و بالعکس هر چه MARP بزرگتر باشد سگمان ها بیشتر غیر هم فاز می باشند.
فاز انحراف: می توان با استفاده از فاز انحرافِ فاز نسبی برای دو سگمان تعامل کننده، مقیاسی برای تغییر پذیری و پایداری سازماندهی سامانه ی عصبی-عضلانی را تعیین نمود.
فاز انحراف از طریق میانگین گرفتن از انحرافات استاندارد نقاط منحنی mean ensemble محاسبه می شود:
DP =
DP = فاز انحراف
N= تعداد نقاط روی منحنی mean ensemble فاز نسبی
〖SD〗_i = انحراف استاندارد mean ensemble در نقطه ی i
مقادیر کم فاز انحراف نشان می دهند که سازماندهی سامانه ی عصبی-عضلانی از تغییرپذیری کمتری برخوردار بوده و پایدارتر می باشد. بالعکس مقادیر زیاد فاز انحراف حاکی از تغییرپذیری بیشتر و پایداری کمتر این سامانه خواهد بود (54).

 تعداد سیکل های راه رفتن لازم برای تحلیل CRP در این مطالعه 15 سیکل پیوسته راه رفتن بود.
 کلیه این محاسبات از طریق برنامه ای که در محیط MatLab نوشته شده بود صورت گرفت.

3-8 روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها:
1- آمار توصیفی شامل محاسبه شاخص های تمایل مرکزی (میانگین و میانه) و پراکندگی (انحراف معیار، واریانس و دامنه) برای متغیر های کمی انجام گرفت.
2- بررسی انطباق توزیع فراوانی متغیر های کمی با توزیع نظری نرمال از طریق آزمون آماری K-S (Kolmogrov-Smirnove) و محاسبه skewness و Kurtosis انجام پذیرفت.
3- بررسی تاثیر اصلی و متقابل گروه، بار شناختی و سرعت راه رفتن بر متغیر های وابسته توسط آزمون آماری تحلیل واریانس دو و سه طرفه (Two-way and Three-Way ANOVA) انجام گرفت و در صورت حصول معنی داری آزمون ANOVA در مرحله ی بعدی از آزمون مقایسه میانگین ها (Bonferroni post hoc) استفاده می گردید.
جهت بررسی همبستگی ها بین نتایج آزمون های FES-S, BBS, TUG, GDS-15 با پارامترهای هم آهنگی بین سگمانی، از آزمون تحلیل همبستگی و محاسبه ی ضریب اسپیرمن استفاده شد.

3-9 ملاحظات اخلاقی:
– از تمامی داوطلبین موافقت آگاهانه (Informed Consent) گرفته شد( ضمیمه شماره ی1).
– با توجه به نوع آزمون انتخاب شده و مراقبتهایی که به هنگام انجام آنها توسط آزمونگر به عمل آمد، خطر آسیب به حداقل رسید.
– اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها محافظت شده و اصل راز داری (Confidentiality) رعايت می شد.
– آزمودنی ها می توانستند در هر مرحله از تحقيق و به هر علتی و يا حتی بدون هيچ گونه علت مشخصی از ادامه همکاری در اين تحقيق منصرف شوند.
– در صورت نیاز، برای انجام خدمات توانبخشی به آزمودنی ها پیگیری لازم انجام می شد.

رديف نام متغير نوع مقياس روش سنجش ابزار سنجش واحد سنجش/ حالات ممكن
1 سن زمينه ای نسبتی گزارش شخصی پرسشنامه سال
2 جنس زمينه ای اسمي گزارش شخصی پرسشنامه مرد / زن
3 قد زمينه ای نسبتی معاينه بالينی متر نواری سانتی متر
4 وزن زمينه ای نسبتی معاينه بالينی ترازو کيلو گرم
5 دفعات زمین خوردن زمينه ای نسبتی گزارش شخصی پرسشنامه عدد
6 تعداد داروهای مصرفی زمينه ای رتبه ای گزارش شخصی پرسشنامه عدد
7 گروه مستقل نسبتی گزارش شخصی —– جوان/ سالمند با سابقه زمین خوردن/ سالمند بدون سابقه زمین خوردن
8 سرعت راه رفتن مستقل نسبتی نرم افزار کرونومتر کند/دلخواه/تند
9 تکلیف شناختی مستقل اسمی آزمون بالینی —– هیچ/ساده/پیچیده
10 نمره ی مقیاس FES-I مستقل فاصله ای گزارش شخصی پرسشنامهFES-I نمره
11 نمره ی مقیاس BBS مستقل فاصله ای گزارش شخصی پرسشنامهBBS نمره
12 نمره ی مقیاس TUG مستقل فاصله ای آزمون بالینی کرونومتر ثانیه
13 نمره ی مقیاس GDS_15 مستقل فاصله ای گزارش شخصی پرسشنامه ی GDS-15 نمره
14 MARP وابسته نسبتی تحلیل فاز نسبی Motion Analyzer عدد
15 DP وابسته نسبتی تحلیل فاز نسبی Motion Analyzer درجه
16 نمره ی عملکرد شناختی وابسته نسبتی آزمون بالینی —– عدد
جدول ‏3 1 جدول متغیرها

شکل ‏3 1 نمودار سیر پیشرفت مراحل اجرای تحقیق

فصل چهارم:
یافته های پژوهش

4 نتنتایج
بطور کلی نتایج این مطالعه برای درک بهتر خوانده از روند تحقیق، به پنج بخش کلی تقسیم می شود:
1. بررسی تکرارپذیری آزمون –باز آزمون در مطالعه متودولوژیک
2. بررسی ویژگیهای توصیفی متغیرهای زمینه ای و روابط بین سگمانی اندام های تحتانی
3. بررسی نتایج حاصل از آنالیز تفاوت ها در DP و MARP روابط بین سگمانی تحت تاثیر سه عامل گروه، بار شناختی و سرعت راه رفتن.
4. بررسی نتایج حاصل از آنالیز تفاوت ها در نمره عملکرد شناختی تحت تاثیر دو عامل گروه و سرعت راه رفتن.
5. بررسی همبستگی ها بین پارامترهای راه رفتن و نمرات پرسشنامه ها و آزمون های عملکردی
در هر یک از این بخش ها سعی شده است بخشی از یافته ها که می توانند در آزمون فرضیه ها و برآوردن اهداف مطالعه مورد نظر تحقیق کمک کننده باشند، ارائه گردند. در بسیاری از موارد جهت تسهیل بیان یافته ها از جداول یا نمودارها استفاده گردیده است.

4-1 نتایج بررسی تکرار پذیری آزمون-باز آزمون
در بخش مطالعه متودولوژیک، تکرارپذیری آزمون- باز آزمون برای 10 نفر شرکت کننده که فاصله زمانی دو آزمون ایشان بین 7 تا 10 تنظیم شده بود، بررسی گردید. بدین منظور از ضریب ICC در فاصله اطمینان 95 درصد و سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید.
برای تفسیر تکرارپذیری، از دامنه ضرایب تکرارپذیری که توسط گروه مونرو مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده شد؛ بدین ترتیب که مقادیر ICC بین 26/0 تا 49/0 به عنوان همبستگی کم، 50/0 تا 69/0 به عنوان همبستگی متوسط، 70/0 تا 89/0 به عنوان همبستگی بالا و 90/0 تا00/1 به عنوان همبستگی بسیار بالا در نظر گرفته می شوند(96).
بررسی تکرارپذیری آزمون-بازآزمون برای DP و MARP روابط بین سگمانی ضمن تکالیف راه رفتن در شرایط مختلف نشان داد که تمامی پارامترهای مورد مطالعه از تکرارپذیری قابل قبولی برخوردار بودند. حداکثر ضریب ICC محاسبه شده مربوط به پارامتر CFW_DP_TS_R (DP رابطه بین سگمانی ران-ساق سمت راست در تکلیف «تفریق های سه تایی ضمن راه رفتن تند») به میزان 99/0 و حداقل آن متعلق به پارامتر CPW_MARP_PT_L (MARP رابطه بین سگمانی لگن-ران سمت چپ در تکلیف «تفریق های سه تایی ضمن راه رفتن با سرعت دلخواه») به میزان 66/0 بوده است. ضرایب ICC کلیه ی پارامترهای دیگر در محدوده بین این دو عدد قرار داشت. همچنین بررسی تکرارپذیری آزمون-بازآزمون برای نمره عملکرد شناختی نشان دهنده تکرارپذیری بالا برای کلیه این متغیرها بود. مقادیر ضرایب ICC در محدوده 95/0 (متعلق به نمره عملکرد شناختی ساده حین راه رفتن کند) و 72/0 (متعلق به نمره عملکرد شناختی ساده حین راه رفتن با سرعت دلخواه) قرار داشتند.
4-2 بررسی ویژگیهای توصیفی متغیرهای زمینه ای و روابط بین سگمانی اندام های تحتانی
در این بخش ابتدا مشخصات آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای شرکت کنندگان در این مطالعه در جدول 4-1 نمایش داده شده اند. همانطور که در این جدول مشاهده می شود سه گروه مورد مطالعه از نظر متغیرهای زمینه ای (بجز سن) با یکدیگر Match شده اند. علاوه بر این نتایج آزمون آماری t برای مقایسه سه گروه تفاوت معنی داری را در مورد این متغیرها نشان نمی داد (05/0p>). سپس میانگین و خطای معیار پارامترهای DP و MARP هماهنگی دورن اندامی شرکت کنندگان حین تکالیف مختلف راه رفتن (جداول 4-2، 4-3 و 4-4) نمایش داده شده اند.
لازم به ذکر است که نرمال بودن توزیع متغیرها با توجه به معیارهای Skewness و Kurtosis مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر این دو معیار برای تمامی پارامترهای مورد بررسی همواره بین 5/1+ و 5/1- قرار داشتند. البته در اکثر قریب به اتفاق موارد این مقادیر بین 1+ و 1- قرار داشتند. بنابراین کلیه پارامترها از توزیع نرمال پیروی می کردند.

جدول ‏4 1 آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای در سه گروه جوانان و سالمندان بدون سابقه زمین خوردن و با سابقه زمین خوردن
انحراف استاندارد کمینه بیشینه میانگین تعداد
جوانان
4/42 20/00 37/00 27/03 30 سن (سال)
0/07 1/52 1/84 1/66 30 قد (متر)
12/21 50/00 100/00 69/53 30 وزن