وتیروئیدی خفیف انجام شد نیز تریگلیسیرید تفاوت قابل توجهی در پایان مطالعه در هیچ یک از دو گروه درمان فعال و دارونما نداشت که مطابق با مطالعات دیگران بود.(10)
در مطالعه انجام شده توسط میر (Meier ) و همکاران مشاهده شد که درمان با لووتیروکسین در مبتلایان به هایپوتیروئید خفیف سبب کاهش مقدار LDL و APO B100 می شود بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر مقدار TG, HDL, APO AI داشته باشد(19)
در مطالعه اقبال(Iqbal ) و همکاران نشان داده شد که همبستگی مثبت بین سطح TSH و سطح LDL در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف در هر دو جنس وجود دارد و درمان با لووتیروکسین می تواند سطح LDL را در این بیماران کاهش دهد(20)
نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که درمان با لووتیروکسین به مدت 3 ماه در بیماران هایپوتیروئیدی خفیف میتواند سبب کاهش سطح سرمی کلسترول تام سرم ،تری گلیسیرید و LDL شود.
در مطالعه ای که توسط شهبازیان(shahbazian ) و همکارانش روی 40 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف به مدت 6 ماه انجام شد،درمان با لووتیروکسین به طور قابل توجهی باعث کاهش سطح سرمی TG,LDL,VLDL بعد از 6 ماه درمان و سطح کلسترول تام سرم بعداز 3و6 ماه درمان شود.(11)
اما در این مطالعه بیماران با Anti-TPO و آنتی تریگلیسیرید مثبت هم تحت درمان قرار گرفته بودند درحالیکه مطالعه ما ارزیابی لزوم درمان در بیمارانی بود که طبق متون مرجع پذیرفته شده کنونی اندیکاسیون قطعی درمان ندارند و مطالعه ما توانست این فرضیه که حتی چنین بیمارانی نیز از درمان با لووتیروکسین سود میبرند را اثبات نماید.(11)
در مطالعه ای که توسط سرتر (serter )وهمکارانش در سال 2004 بر روی 30 زن مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف انجام شد نیز سطح سرمی LDLو کلسترول تام بعد از 6 ماه درمان با لووتیروکسین کاهش یافت. ولی سطح تریگلیسیرید سرم بعد از 6 ماه درمان تغییری نداشت.نتایج این مطالعه در مورد کلسترول تام و LDL با نتایج حاصل از مطالعه ما همخوانی دارد ولی در مطالعه ما سطح تریگلیسیرید به طور قابل توجهی پس از درمان کاهش نشان داد(35)
در مطالعه کونتیkvnety) )که در یک جمعیت عمومی شامل 1212زن و مرد انجام گرفت ،میزان شیوع هایپوتیروئیدی خفیف بررسی و سطح چربیهای سرم این بیماران با گروه شاهد مقایسه گردید.این مطالعه نشان داد که سطح تریگلیسیرید سرم در این بیماران نسبت به جمعیت عمومی بالاتر است .(36)
در مطالعه صورت گرفته توسط گیلبرت (Gilbert A ) وهمکاران بر روی 22 زن مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف سطح HDL دراین بیماران پایین بود وطی 4 ماه درمان با لووتیروکسین افزایش یافت.(23)در حالیکه در مطالعات انجام شده توسط مرادی moradi))و همکاران وهاگرتی(Haggerty ) و همکاران و فریدوال(Fridewald) وهمکاران سطح HDL قبل و بعد از درمان تغییر معنا داری نشان نداد.(10,37,38( با این وجود در مطالعه ما سطح HDL در پایان مطالعه در گروه مورد به طور معنا داری کاهش یافته بود.
در مطالعه ای که توسط افستاتیادو( efsteathiadou ) و همکاران روی 66 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف به منظور بررسی اثر درمان با لووتیروکسین بر سطح لیپیدهای سرم در این بیماران صورت گرفت نشان داده شد که این بیماران سطح سرمی کلسترول تام وLDLو apolipoprotein(a) بالاتری دارند.اما در این مطالعه بعد از یک دوره درمان با لووتیروکسین سطح کلسترول تام سرم و LDLو apolipoprotein(a)تغییری نشان نداد و این محقق نتیجه گرفت که اگرچه بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف سطوح بالاتری از پارامترهای بیماریزای قلبی عروقی همچون LDL وlipoprotein(a) را دارا هستند اما درمان با لووتیروکسین تاثیر قابل توجهی در بهبود اختلالات لیپیدی در این بیماران ندارد.(24)
در مطالعه مرادی (moradi ) و همکاران نیز اگرچه کاهش قابل توجه سطح لیپیدهای سرم در گروه درمان فعال دیده نشد ،افزایش معنی داری در غلظت لیپیدهای سرم (کلسترول تام،LDL )در گروه دارونما وجود داشت.در گروه دارونما افزایش بعدی غلظت لیپیدها با افزایش قابل توجه TSH همراه بود.شاید یک توجیه برای عدم کاهش غلظت لیپیدها در پی درمان با لووتیروکسین در گروه درمان فعال عدم افزایش اولیه سطح لیپیدها باشد.(10)
در مطالعه ما اگرچه ارتباط معناداری بین سن ،جنس ،وزن و سطح اولیه TSH سرمی و میزان پاسخ به درمان در بیماران وجود ندارد اما داده ها به طور مشخص نشان میدهد که درمان بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف بر روی سطح لیپیدهای سرمی در این بیماران اثرات مفیدی دارد وقادر است سبب کاهش سطح لیپید در این بیماران وبالطبع کاهش خطر اختلالات قلبی عروقی در این بیماران شود. و همانطور که گفته شد در مطالعه ما همانند مطالعه Serter بیماران با هرسطح TSHاولیه میتوانند از درمان سود ببرند.

فصل ششم:
نتيجه گيری و پيشنهادات

این مطالعه نشان داد
 درمان با لووتیروکسین در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید می تواند سطح سرمی LDL, TG, chol,TSH HDL,را به طور معنی داری کاهش دهد
با توجه به نتایج این مطالعه و مطالعات قبلی برای جلوگیری از اثرات ناشی از بالا بودن سطح لیپیدهای خون پیشنهاد می شود
1.درمان با لووتیروکسین در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف که سطح TSH<10 دارند و بعلاوه سایر اندیکاسیون های قطعی کنونی برای درمان را ندارند انجام گیرد. 2.در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی بررسی از لحاظ تست های تیروئیدی انجام پذیرد 3.بیماران مبتلا به هایپو تیروئیدی خفیف در مطالعه بلند مدت تر به منظور بررسی اثرات درمان با لووتیروکسین بر عملکرد قلبی عروقی تحت بررسی قرار گیرند منابع: 1. Dan. Longo, Anthony S. Fauci, Dennis L.Kasper, StephenL.Hauser, J.LarryJameson, JosephLoscalzo,etal Harrison's Principles of Internal Medicine.18th ed. Tehran:Andishe rafi;1388.p.477-499.[Text in Persian] 2. Michael T.McDermott٫E.Chester Ridgway.subclinical hypothyroidism is mild thyroid failure and should be treated . The journal of clinical endocrinology & metabulism .2001;32:123. 3. Charles j.Glueck.Cholesterol. center jewish hospital . 4. B.A. ryff.De leche.J jestaube ٫et al. LDL/HDL –change in subclinicsl hypothyroidism:possible risk factors for coronary heart disease. Department of internal medicine,university hospital of basel ch-4031. [serialonline]. 5.Teixeria PFS٫Reuters VS٫Ferreira MM٫ et al.treatment of subclinical hypothyroidism reduces atherogenic lipid levels in a placebo –controlled double -blind clinical trial .department de medicina intera.hospital de terrassa. [serialonline]. 6. Wiseman SA, Powell JT, Humphries SE, Press M. The magnitude of the hypercholesterolemia of hypothyroidism is associated with variation in the low density lipoprotein receptor gene. J Clin Endocrinol Metab. 1993 Jul;77(1):108 7. Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, MD, P. Reed MD Larsen and Henry M. Kronenberg.williams text book of endocrinology.12th edition.chapter 12.893-7 8. Baliant Kacsoh.Endocrine physiology.fist ed.Mc Graw – Hill.2008.p.202-213 9. Ganoge W.F.Review of medical physiology.2 ed.parentic-Hall.2004.p.1677-79 10. Moradi sedighe,Hedaiati Mahdi,Azizi fereidun.Effect of LT4 treatment on clinical and labratuar finding in subclinical hypothyroidism patients. Iran`s endocrine and metabolism magazine.2004;1:27-28 11.Shahbazian Hajie,Mohammadi Somaye,et al.effect of 6 month L-thyroxin therapy on lipid profile of subclinicsl hypothyroidism.department of endocrinology ahvaz.2009;87:22 12. Razavi s٫Ingoe L٫Keeka G.the beneficial effect of L-thyroxin on cardiovascular risk factors٫endothelial function٫and quality of life in subclinical hypothyroidism .the journal of Queen Elizabeth Hospital,Uniithed Kingdom.2009 october;24:145 13. Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, Bird T.Evans JG.French JM.Young E . The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf). 1977 ; 7:481– 493 14. Sawin CT, Chopra D, Azizi F, Mannix JE, Bacharach P 1979 The aging thyroid. Increased prevalence of elevated serum thyrotropin levels in the elderly.JAMA. 242:247–250 15. Ineck BA, Ng TM. Effects of subclinical hypothyroidism and its treatment on serum lipids. Ann Pharmacother. 2003 May;37(5):725-30. 16.Bastenie PA, Vanhaelst L, Neve P. Coronary-artery disease in hypothyroidism. Lancet. 1967 Dec 9;2(7528):1221-2. 17. Fowler PS, Swale J. Premyxoedema and coronary-artery disease. Lancet. 1967 May 20;1(7499):1077-9. 18. Monzani F, Caraccio N, Kozàkowà M, Dardano A, Vittone F, Virdis A, Taddei S, Palombo C, Ferrannini E. Effect of levothyroxine replacement on lipid profile and intima-media thickness in subclinical hypothyroidism: a double-blind, placebo- controlled study. J Clin Endocrinol Metab. 2004 May;89(5):2099-106. 19 . Meier C, Staub JJ, Roth CB, Guglielmetti M, Kunz M, Miserez AR, Drewe J, Huber P, Herzog R, Müller B. TSH-controlled L-thyroxine therapy reduces cholesterol levels and clinical symptoms in subclinical hypothyroidism: a double blind, placebo-controlled trial (Basel Thyroid Study). J Clin Endocrinol Metab. 2001 Oct;86(10):4860-6. 20. Iqbal A, Jorde R, Figenschau Y. Serum lipid levels in relation to serum thyroid-stimulating hormone and the effect of thyroxine treatment on serum lipid levels in subjects with subclinical hypothyroidism: the Tromsø Study. J Intern Med. 2006 Jul;260(1):53-61 21. Pazos F,Alvarez jj,Rubies-part j, et all.long term thyroid replacement therapy and levels of lipoprotein(a) and other

Categories: مقالات سئو