درمانی ● مستقل دریافت یا عدم دریافت لووتیروکسین مورد/شاهد

ابزار گرد آوری داده ها:
آزمایشات پاراکلینیک و چک لیست

روش اجرای پروژه:
جمعیت مورد بررسی در این مطالعه بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی بودند که بیماری آنها توسط بررسی های ازمایشگاهی تایید شده بود.این افراد از تاریخ 15/1/90 تا30/5/91 به درمانگاه غدد بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه نموده بودند.
درطی این مطالعه تعداد 82 بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی مورد بررسی قرار گرفتند که دارای سطح سرمی T4 طبیعی و سطح سرمی TSH>5.2 mu/L بودند.
بیمارانی که از قبل تحت درمان بالووتیروکسین بودند،زنان حامله،بیماران دیابتی و بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلبی و بیماران دارای Anti-TPO Ab+ سرمی و بیماران با سطوح TSH سرمی بالاتر از 10 mu/L از مطالعه حذف گردیدند.
در بدو مطالعه برای تمام شرکت کنندگان بررسی هایی شامل سطح و,LDL HDL FBSوتری گلیسرید و کلسترول,TSH,T4, Anti-TPO Ab,انجام شد .
نمونه خون از بيماران بعد از 8 ساعت ناشتا بودن براي تعيين سطح كلي كلسترول (TC)، تري گليسريد (TG)، LDL، HDL، TSH، FT4، Anti-Tpo گرفته شد .اندازه گیری کلسترول به روش هیدرولیز واکسیداسیون آن انجام شد.محدوده غیرنرمال در کیتهای آزمایشگاهی(کیمیا پژوهان) مورد استفاده در این کارازمایی برای کلسترول به صورتmg/dL ,Elevated>260 mg/dL suspect:22o-260 و اندازه گیری HDL-C سرم به روش فتومتریک بوده ومحدوده نرمال در کیت های مورد استفاده (پارس آزمون) در این کارازمایی HDL-C>35mg/dL در نظر گرفته شد. میزان دقت انجام آزمایش نیز به صورت intra-assay precision SD=0.41 و inter-assay precision SD=0.83 بود.روش اندازه گیری تری گلیسیرید سرم بر اساس تعیین غلظت گلیسرولی است که از هیدرولیز آن بدست می آید.حدود تری گلیسیرید با کیت های (کیمیا پژوهان)مورد استفاده به صورت suspect:>150mg/dL—icrreased:>200mg/dL و
میزان LDL بر اساس فرمول فریدوال محاسبه گردیدو حدود نرمال آن LDL<130 mg/Dl در نظرگرفته شد. روش اندازه گیری FT4 به روش EIA(enzymaticimmunoassay) بود و حدود نرمال آن کمتر از 0.8-2ng/dL (کیت (DiaMetra بود.برای TSHروش اندازه گیری به روش الایزا بوده ومحدوده نرمال در افراد بالغ 0.32-5.2miU/Lدر کیت های (پیشتاز طب)مورد استفاده میباشد. درضمن دراین آزمایش.intra-assay precision SD=0.17 و inter-assay precision SD=0.31بود.در مورد anti-TPO روش اندازه گیری enzymaticimmunoassay))بود ومحدوده نرمال در کیت های (AESKU)مورد استفاده کمتر از 40 Iu/mlو مقادیرintra-assay precision CV=6.6% و inter-assay precision CV=3.6% میباشد. در مرحله بعد بیماران به طور راندوم و باروش پاکت نامه به دو گروه شاهد و مورد (هر گروه شامل 40 بیمار)تقسیم شدند و برای گروه مورد درمان با لووتیروکسین به مدت 3 ماه شروع شد. به تمام بیماران در هر دو گروه توصیه شد که بعد از گذشت سه ماه جهت ارزیابی مجدد مراجعه نمایند. در مرحله سوم در طی مراجعه دوم بیماران (پس از سه ماه)مجددا" ازمایشات مرحله اول شامل سطح LDL HDL وتری گلیسرید، کلسترول,TSH,T4 برای کلیه بیماران به انجام رسید. در مرحله اخر از نرم افزار spssجهت انالیز اماری داده ها استفاده شد. معیارهای انتخاب افراد (Eligibility criteria) : معیارهای ورود (Inclusion criteria) : ابتلا به بیماری هایپوتیروئیدی خفیف معيارهاي خروج (Exclusion criteria) : 1. وجود TSH>10mu/l
2. بارداری
3. وجود سطح سرمی لیپید غیرطبیعی که نیازمند به درمان باشد
4. وجود Anti-TPO+
5. مبتلا بودن به گواتر
6. ابتلا به دیابت
7. ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی
تخصیص مداخله (Allocation) :
تخصیص تصادفی استفاده از پاکت نامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده ها با استفاده از برنامهSPSS18 تجزیه و تحلیل شد. به منظور توصیف متغیرهای کیفی از فراوانی های مطلق و نسبی و متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. جهت آزمون فرضیه نیز تست هاي آماري فیشر ),mann-whitney, برای متغیرهای نان پارامتریک)وpaired t- test و t-test (برای متغیرهای پارامتریک) مورد استفاده قرار گرفت . در این پژوهش p<0.05 معني دار تلقي شد. در این مطالعه داده ها با استفاده از روش per protocol مورد آنالیز قرار گرفتند. نحوه رعایت نکات اخلاقی: نام و نام خانوادگي بيماران محرمانه بود نتایج نیز به صورت گروهی اعلام می شود. هزینه ای بابت آزمایشات به بیماران تحملیل نشد. طرح حاضر در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قم به تصویب رسید. فصل چهارم: نتايج از 82 بیمار مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف مورد بررسی در هر دو گروه 31 بیمار زن و 10 بیمار مرد بودند و میانگین سنی در گروه مورد 68/39 و در گروه شاهد 63/37 بود اختلاف معنی داری از نظر سن و جنس و وزن و قد بین دو گروه مورد و شاهد وجود نداشت. مقدار T3و T4 اولیه در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. هنچنین از نظر میانگین سطح سرمی TG, Chol, LDL نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد اما HDL اولیه در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مورد بود. به علاوه سطح TSH اولیه بیماران اختلاف معنی داری در دو گروه داشت.003/0P= که در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود. جدول 1-4: توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد: جمع کل مرد زن گروه درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 100 41 4/24 10 6/75 31 مورد 100 41 4/24 10 6/75 31 شاهد P=601/0 نمودار 1-4: توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه در گروه مورد و شاهد جدول 2-4: مقایسه میانگین سنی بیماران مورد مطالعه برحسب گروه مورد و شاهد: انحراف معیار میانگین تعداد گروه 25/9 68/39 41 مورد 99/9 63/37 41 شاهد P=338/0 میانگین سنی در گروه مورد 68/39 و در گروه شاهد 63/37 بود اختلاف معنی داری از نظر سن بین گروه شاهد و مورد مشاهده نشد. جدول 3-4: مقایسه میانگین وزن بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد: انحراف معیار میانگین تعداد گروه 11/11 48/71 37 مورد 23/13 01/70 40 شاهد P=600/0 بین دو گروه شاهد و مورد اختلاف معنی داری از لحاظ وزن وجود نداشت جدول 4-4: مقایسه میانگین قد بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد: انحراف معیار میانگین تعداد گروه 22/16 62/159 37 مورد 04/6 56/161 39 شاهد P=822/0 بین دو گروه شاهد و مورد اختلاف معنی داری از لحاظ قد وجود نداشت جدول 5-4 :مقایسه تست های عملکرد تیروئید و سطح لیپید در دو گروه شاهدومورد قبل از کارآزمایی متغیر مورد نظر شاهد مداخله سطح معناداری میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار T4 ng/dl)) 98/0 18/0 95/0 16/0 518/0 TSH (miU/L) 45/6 72/0 22/7 40/1 003/0 TG (mg/dl) 95/161 35/70 95/145 9/65 291/0 CHOL (mg/dl) 40/203 10/35 40/187 10/40 058/0 LDL (mg/dl) 76/121 48/27 09/118 52/34 597/0 HDL (mg/dl) 3/49 7/13 95/42 95/11 028/0 بین دو گروه شاهد و مداخله در شروع کارآزمایی فقط در مورد سطحTSHو HDLاختلاف معنی دار مشهود بود که در گروه شاهد میانگین سطح HDL=49.3 و در گروه مداخله 42.95بود و میانگین TSHدر گروه شاهد45/6 و در گروه مداخله 22/7 بود. اما در سایر متغیرها دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند. نمودار 2-4:مقایسه میانگین TSH اولیه بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد نمودار 3-4:مقایسه میانگین HDL اولیه بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد جدول6-4 : مقایسه تست های عملکرد تیروئید و سطح لیپید در دو گروه شاهدو مورد بعد از کارآزمایی متغیر مورد نظر شاهد مداخله سطح معناداری میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار T4 ng/dl)) 04/1 22/0 26/1 22/0 >0001/0
TSH
(miU/L) 79/5 86/0 39/2 16/1 <0001/0 TG (mg/dl) 39/166 59/71 40/131 92/51 013/0 CHOL (mg/dl) 95/204 81/35 22/107 87/35 >0001/0
LDL
(mg/dl) 97/123 56/26 103 18/30 001/0
HDL
(mg/dl) 80/47 29/12 27/41 63/10 012/0

یراساس اطلاعات موجود در جدول 6-4 مشاهده میشود که در کلیه متغیرها بین گروه شاهد و مورد درانتهای مطالعه اختلاف معنی دار وجود دارد.

جدول7-4 : مقایسه تستهای عملکرد تیروئید و سطح لیپید در بیماران قبل وبعدازکارآزمایی در گروه شاهد
متغیر میانگین قبل میانگین بعد سطح معنا داری
T4
ng/dl)) 98/0 04/1 009/0
TSH
(miU/L) 45/6 79/5 0001/0>
TG
(mg/dl) 95/161 39/166 155/0
CHOL
(mg/dl) 44/203 95/204 373/0
LDL
(mg/dl) 76/121 97/123 190/0
HDL
(mg/dl) 29/49 80/47 391/0

با توجه به جدول7-4 مشاهده میشود که به جز T4 که در پایان کارآزمایی در بیماران به طور معنا داری افزایش یافته است و TSH که در پایان مطالعه به طور معناداری کاهش یافته سایر متغیرها در گروه شاهد در پایان کارازمایی اختلاف معناداری با ابتدای کارآزمایی نداشت.

جدول8-4 : مقایسه تست عملکرد تیروئید و سطح لیپید در بیماران قبل وبعدازکارآزمایی درگروه مورد
متغیر میانگین قبل میانگین بعد سطح معنا داری
T4
ng/dl)) 0/96 26/1 001/0
TSH
(miU/L) 22/7 39/2 0001/0>
TG
(mg/dl) 95/145 41/131 >0001/0
CHOL
(mg/dl) 44/187 22/170 >0001/0
LDL
(mg/dl) 09/118 103 >0001/0
HDL
(mg/dl) 95/42 27/41 003/0

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول8-4 مشاهده میشود که در گروه مداخله سطح کلیه متغیرها اعم از T4,TG,CHOL,HDL,LDL,TSH در اتمام کارآزمایی به وضوح کاهش یافته وبا داده های قبل از درمان اختلاف معنی دار دارند.

نمودار 4-4: مقایسه میانگین T4 قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد

نمودار5-4: مقایسه میانگین TSH قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد

نمودار6-4: مقایسه میانگین TG قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد

نمودار7-4: مقایسه میانگین کلسترول قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد

نمودار8-4: مقایسه میانگین HDLبعد از درمان بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد

نمودار9-4: مقایسه میانگین LDL اولیه بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد

در آزمایشات سه ماه بعد مقدار T4, به طور معنی داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود و مقدار TG, Chol, HDL, LDL,TSH در گروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود.
بعد از 3 ماه درمان با لووتیروکسین در گروه مورد مداخله مقدار, T4 به طور معنی داری افزایش و مقدار TSH به طور معناداری کاهش یافته بود وبعلاوه مقدار TG, chol, LDL وHDLنیز به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بودند.
در گروه شاهد مقدار TG, chol, HDL, LDL در آزمایشات سه ماه بعد اختلاف معنی داری با آزمایشات اولیه نداشت فقط مقدار T4 به طور معنی داری در آزمایشات 3 ماه بعد بیشتر از آزمایشات اولیه بودو مقدار TSH به طور معنی داری کاهش یافته بود.اما میزان کاهش TSH در گروه مورد (39/222/7)بسیار بیشتر از گروه شاهد(79/545/6)بود.

جدول 9-4: جدول ضریب همبستگی پیرسون TG, Chol, HDl, LDL اولیه بیماران با TSH اولیه
LDL HDL chol TG
247/0 259/0- 036/0 16/0- ضریب پیرسون
025/0 019/0 75/0 15/0 سطح معنی داری

داده های جدول 9-4 نشان میدهند که همبستگی معنادار مثبت ضعیفی بین سطح TSH اولیه و LDL اولیه و در عین حال همبستگی معنادار منفی متوسط بین سطح TSH اولیه و HDL وجود دارد.

نمودار10-4: همبستگی سطح TSH با LDL اولیه بیماران مورد مطالعه

نمودار11-4: همبستگی سطح TSH با HDL اولیه بیماران مورد مطالعه

فصل پنجم:
بحث

اگرچه درمان در بیماران هیپوتیروئیدی خفیف با سطح TSHبالاتر از 10 mu/L قویا توصیه شده است اما درمان روتین در بیماران با هیپوتیروئیدی خفیف بی علامت و با سطح سرمی بین 4.5-10 mu/L هنوز بحث برانگیز است.(29,30,31,32)
اطلاعات کمی وجود دارد که مضرات و فواید درمان با لووتیروکسین را در بیماران هیپوتیروییدی خفیف با سطح TSHبین 4.5-10 mu/L نشان دهد اما توصیه عمومی بر پیگیری ارزیابی سطح TSH این بیماران در طی هر شش تا دوازده ماه است(30)
در عین حال برخی مطالعات دیگر، شروع درمان در چنین بیمارانی را توصیه میکنند چراکه عقیده دارند که اصلاح غلظت غیر نرمال لیپید سرم میتواند بر قلب اثر محافظتی داشته باشد(32,31)
در برخی بررسی ها شواهدی به نفع وجود اختلالات قلبی –عروقی در این بیماران مشاهده شده است.(33,34)
در بررسی های دیگر افزایش خطر بروز انفارکتوس میوکارد و آترواسکلروز آئورت و اختلالات عملکرد دیاستولیک بطن چپ طی استراحت و سیستولیک در فعالیت گزارش شده است(34)که می تواند به علت اختلال سطح چربی های خون واختلالات عروقی باشد.
موافقان درمان معتقدند که درمان می تواند قدرت انقباضی قلب را افزایش داده وغلظت سرمی لیپیدها را کاهش دهد و ثانویه به آن خطر آترواسکلروز را نیز کاهش دهد (3,4)
این مطالعه نیز نشان داد درمان با لووتیروکسین در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید می تواند سطح سرمی LDL, TG, chol را به طور معنی داری کاهش دهد.
در مطالعه مونزانی (Monzani ) وهمکاران نشان داده شده که مقدار LDL و کلسترول در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی خفیف بالاتر از افراد طبیعی است و درمان با لووتیروکسین می تواند مقدار LDL و کلسترول را در این بیماران کاهش دهد. که این درمان باعث کاهش ضخامت اینتمای عروق نیز می شود (18)
در مطالعه اینک( Ineck )و همکاران نیز نشان داده شد که درمان هایپوتیرویدی خفیف سبب کاهش مقدار LDL و کلسترول تام سرم می شود اما روی TG اثر چندانی ندارد (15).
در مطالعه انجام شده توسط مرادی(moradi ) و همکاران که به صورت clinical traialدوسوکور بر روی 27 بیمار

Categories: مقالات سئو