95ام)، به احتمال زياد بيمار فرم ژنتيكي هايپرليپيدمي را دارد. وجود هايپر كلسترولمي شديد، گزانتوم‌هاي تاندوني، و الگوي توارثي اتوزومي غالب،‌تشخص FH، FDB يا ‍ADH ناشي از جهشهاي PCSK9 مي‌شود را مطرح مي‌كند. در حال حاضر هيچ دليل ضروري براي انجام مطالعات مولكولي به منظور تشخيص مولكولي وجود ندارد، زيرا درمان FH و FDB يكسان است. بيماران با هيپركلسترولمي خفيف‌تر كه در خانواده به عنوان يك بيمار مونوژنيك مجزا نيستند، احتمالاً هيپركلسترولمي شديد، نادر است؛ يك كليد تشخيصي سيتواسترولمي، پاسخدهي هيپركلسترولمي به كاهش محتواي كلسترول رژيم غذايي و نيز پاسخ به رزينهاي اسيد صفراوي است.
شايعترين اشتباه در تشخيص و درمان اختلالات ليپيدي، در بيماران با هيپروليپيدمي مختلط بدون بدون شيلوميكرونمي است. افزايش سطوح پلاسمايي هم كلسترول و هم تري‌گليسريد در بيماران با سطوح پلاسمايي افزايش يافته IDL(تيپ III) و LDL و VLDL(تيپ IIB) و در بيماران باسطوح افزايش يافته VLDL(تيپ IV) ديده شده است. نسبت تري‌گليسريد به كلسترول در تيپ IV نسبت به دو اختلال ديگر، بالاتر است. اندازه‌گيري كمي بتا به منظور تعيين نسبت پلاسمايي VLDL-C به تري‌گليسيريد(به مبحث مراجعه نماييد) يا اندازه‌گيري مستقيم LDL-C پلاسما، بايد حداقل يك بار قبل از آغاز درمان دارويي كاهنده ليپيد،‌به منظور تعيين اينكه آيا هيپرليپيدمي ناشي از تجمع بتا يا ناشي از افزايش در هر دوي LDL و VLDL هست يا نه، انجام شود.شواهد باليني مبني براين كه درمان ديس ليپيدمي منجر به كاهش خطر CHD مي‌شود.مطالعات اپيدميولوژيك متعدد، ارتباط قوي بين CHD و كلسترول سرم را نشان داده است. ارتباط مستقيم بين سطوح كلسترول پلاسما و فرايند آترواسكلروتيك در انسانها زماني تشخيص داده شد كه نشان دادند دگه‌هاي چربي‌هاي آئورتي در جوانان با سطح كلسترول سرم قوياً مرتبط بود. توضيح هيپركلسترولمي هوموزيگوت خانوادگي مدركي بود كه نشان مي‌داد خود كلسترول بالا، علت ايجاد بيماري‌هاي عروقي آترواسكلروتيك است. به علاوه كمبود PCSK9 ثابت مي‌كند كه سطح LDL-C پايين با كاهش اساسي خطر قلبي عروقي در طول زندگي در ارتباط است. (1)
درمان اصلاح كننده ليپيد. هدف اصلي در درمان اصلاح كننده ليپيد در اكثر بيماران مبتلا به اختلالات متابوليسم ليپيد پيشگيري از ASCVD و عوارض حاصل از آن است. كنترل اطلاعات ليپيدي بايد بر اساس داده‌هاي كارآزمايي باليني كه نشان دهنده كاهش مرگ و ميرو عوارض به وسيله درمان است، باشد؛ اگرچه، استخراج(extrapolation) منطقي اين داده‌ها و تعميم آن به زير گروه‌هاي خاص گاهاً مورد نياز است. به طور واضح، سطوح پلاسمايي افزايش يافته LDL-C قوياً با افزايش خطرASCVD مرتبط است و درمان به منظور كاهش سطوح پلاسمايي LDL-C خطر حوادث باليني قلبي عروقي را در هر دوي پيشگيريهاي اوليه و ثانويه مي‌كاهد. اگرچه به نظر مي‌رسد خطر تناسبي منتج از كاهش LDL-C پلاسما در محدود كلي LDL-C مشابه است، اما خطر مطلق كاهش به سطح پايه خطر قلبي عروقي بستگي دارد. راهكارهاي درماني كه توسط ATPIIINCREP ايجاد شده‌اند، با اين اصول هماهنگ شده‌اند همان گونه كه ذكر شد، ناهنجاري‌هاي محور TG-HDL(TG بالا،HDL-C پايين، يا هر دو) غالباً در مبتلايان به CHD يا افراد با خطر بالا از نظر ابتلا به آن ديده مي‌شود، اما داده‌هاي باليني كارآزمايي كه از درمان اين ناهنجاري‌ها حمايت كند، كمتر قابل توجه است، و ابزارهاي فارماكولوژيكي براي كنترل آنها، محدودتر مي‌باشد. جائز اهميت اينكه، راهكارهاي NCEP ATPIII استفاده از«non HDL-C» را به عنوان هدف ثانويه درمان در بيماران داراي سطوح TG بيشتر از mg/Dl 200 معرفي مي‌كنند. اهداف nonHDL-C، mg/Dl30 بالاتر از اهداف مربوط به LDL-C است. بنابراين، اكثر بيماران داراي ناهنجاري‌هاي محور TG-HDL به درمان اضافي براي كاهش non HDL-C به مقادير توصيه شده نياز دارند.(1)
درمان غيردارويي.
رژيم غذايي. اصلاح رژيم غذايي نقش مهمي در درمان ديس‌ليپيدمي ايفا مي‌كند. پزشك بايد محتواي رژيم غذايي بيمار را مشخص كند و براي او رژيم مناسبي پيشنهاد دهد.در بيماراني كه LDL-C بالا دارند، رژيم اشباع از چربي و كلسترول بايد محدود شود. براي مبتلايان به هيپرتري‌گليسيريدمي، مصرف كربوهيدرات‌هاي ساده بايد محدود شود. در موارد شديد هيپرتري‌گليسيريدمي(mg/dl 1000<)، محدود كردن كل چربي دريافتي، حياتي است. رايجترين رژيم مورد استفاده در كاهش سطح LDL-C«رژيم غذايي مرحله اول» است كه توسط انجمن قلب آمريكا طراحي شده است. بيشتر بيماران يك كاهش خفيف(%10>) در سطح پلاسمايي LDL-C بدون كاهش وزن را با اين رژيم نشان مي‌دهند. تقريباً تمام افراد يك كاهش در سطوح پلاسمايي HDL-C همراه با كاهش در مقدار چربي كلي و اشباع شده رژيم غذايي را تجربه مي‌كنند.(1)
غذاها و افزودنيهاي خوراكي. برخي غذاها و افزودني‌ها با كاهش خفيف در سطح كلسترول پلاسما همراهند. استرهاي استانول و استرل گياهي در انواع مختلفي از غذاها شامل SnacKs bars موجود هستند. استرهاي استانول و استرول گياهي با جذب كلسترول تداخل كرده و سطح LDL-C پلاسما را تا حدود 10%، در صورت مصرف سه بار در روز، كاهش مي‌دهند. افزون پسيليوم، پروتئين سويا يا برنج مخمر قرمز چيني(كه حاوي لوواستاتين است) به رژيم غذايي مي‌تواند اثرات خفيفي در كاهش كلسترول داشته باشد. ساير رويكردهاي گياهي مانند گوگوليپيد اثري در كاهش LDL-C نشان نداده‌اند. هيچ مطالعه شاهدداري كه در آن تعدادي از اين رويكردهاي غيردارويي به صورت تركيبي به منظور تعيين اثرات افزاينده يا سينرژيسمي مورد آزمايش قرار گرفته باشد، انجام نشده است.(1)
كاهش وزن و ورزش. درمان چاقي(در صورت امكان) مي‌توان اثر قابل توجهي روي سطوح ليپيد پلاسما داشته‌ باشد و بايد افراد را به آن تشويق كرد. در افراد چاق بعد از كاهش وزن، تري‌گليسيريد پلاسما تمايل به كاهش و سطح HDL-C تمايل به افزايش دارد. ورزش‌هاي هوازي منظم نيز اثر مثبتي روي چربي داشته كه در ميزان زياد به دليل همراهي با كاهش وزن بوده است. ورزش هوازي در بيشتر افراد اثر كمي بر سطوح پلاسمايي HDL-C دارد، اما واري تأثيرات آن روي سطوح پلاسمايي ليپيد، فوايد قلبي عروقي آن بارز است. (1)
درمان دارويي. تصميم براي استفاده از داروه‌ها بستگي به ميزان خطر قلبي عروقي دارد. درمان دارويي هايپركلسترولمي در بيماران CHD ثابت شده، همانطور كه اشاره شد،‌توسط اطلاعات كارآزمايي‌هاي باليني به خوبي محافظت شده است. حتي بيماران داراي CHD يا فاكتورهاي خطر كه سطح LDL-C متوسط دارند، از اين نوع درمان بهره مي‌برند. درمان دارويي جهت كم كردن سطح LDL-C بيماران به CHD به طور قابل ملاحظه‌اي مقرون به صرفه است. بيماران ديابتي بدون ابتلا به CHD شناخته شده به اندازه بيماران مبتلا به CHD غير ديابتي، در معرض خطر قلبي- عروقي هستند. يك راه مؤثر براي تخمين خطر مطلق حوادث قلبي عروقي در طي يك دوره 10 ساله، استفاده از يك سيستم امتيازدهي براساس اطلاعات مطالعه قلب فرامينگهام مي‌باشد. بيماران با خطر مطلق ده ساله CHD بيشتر از 20 درصد به عنوان«بيماران در معرض خطر CHD» شناخته مي‌شوند. راهكارهاي فعلي NCEPATPIII پيشنهاد مي‌كنند كه با استفاده از درمان دارويي بايد LDL-C را تا حد كمتر از mg/Dl 100 در بيماران داراي CHD ثابت شده، ASCVD هاي ديگر(آنوريسم آئورت، بيماري عروق محيطي، يا بيماري عروقي مغزي)، ديابت شيرين، يا بيماران در معرض خطر CHD؛ و«به طور انتخابي» ميزان LDL-C را كمتر از mg/Dl 70 در بيماران با خطر بالاي CHD و بيماران در معرض خطر CHD نياز به در مان دارويي كاهنده كلسترول دارند. بيماران داراي خطر متوسط با دو يا فاكتور خطر و خطر مطلق 10 ساله %20-10 را بايد تا رساندن LDL به كمتر از mg/Dl 130 و mg/Dl 100 > LDL-C درمان كرد.
درمان دارويي را بايد در افرادي كه به وضوح LDL-C پلاسمايي بالايي دارند(mg/Dl 190 <) حتي در صورتي كه خطر مطلق 10 ساله CHD آنها بالا نباشد، قوياً‌مدنظر قرار داد. تصميم براي آغاز درمان دارويي در افراد با LDL پلاسمايي بين mg/Dl 190-130 مي‌تواند مشكل باشد. اگر چه بهتر است در بيماراني كه احتمال ابتلا به CHD در آنها وجود ندارد، از دارو براي درمان استفاده نشود، درصد بالايي از بيماران كه در نهايت CHD پيدا مي‌كنند، سطوح پلاسمايي LDL-C ايي در اين محدوده دارند. ساير اطلاعات باليني مي‌تواند به روند تصميم‌گيري ما كمك كنند. مثلاً سطح پائين پلاسمايي HDL-C(mg/Dl 40>) مؤيدلزوم كاربرد يك درمان تهاجمي‌تر است. (1)
تشخيص سندرم متابوليك نيز افراد با خطر بالاتري را مطرح مي‌كند كه بايد با تغييرات سبك زندگي درمان شوند و كانديد درمان تهاجمي‌تر هستند. ساير تستهاي آزمايشگاهي، مثل سطح پلاسمايي افزايش يافته apoB،(a)Lp يا پرتئين واكنش دهنده C با حساسيت بالا، ممكن است به پيدا كردن افراد پرخطر بيشتري كمك كنند، اين افراد هنگامي كه سطح LDL آنها در«مرحله خاكستري» است بايد تحت درمان دارويي قرار بگيرند. درمان دارويي قرار بگيرند.

Categories: مقالات سئو