مقالات سئو

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7

مقاومت شکست به دمای محیط، آهنگ اعمال نیرو، ترکیب ماده و ساختمان میکروسکوپی آن به همراه اثرات ژئومتریک ماده بستگی دارد(64). در مکایک، شکست چنین تعریف شده است که پارامترمقاومت شکست هم بستگی به میزان Read more…

By 92, ago
مقالات سئو

– قسمت 2- قسمت 3

و دندان برای غلبه بر نیروهای انقباضی تشکیل می‌دهند. 2) استفاده از یک رزین بینایی و با ویسکوزیته‌ی کم و با مدیولوس پایین همانند ادهزیوهای عاجی فیلد شده، کامپوزیت فلو یا RMGI بین ماده باندینگ Read more…

By 92, ago
مقالات سئو

ثص

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مرکز تحقيقات مواد دنداني عنوان: بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه به راهنمايي استاد ارجمند: سرکار Read more…

By 92, ago
مقالات سئو

مقاله درباره ، بیماران، لووتیروکسین، هایپوتیروئیدی، سرم، subclinical، سرمی

وتیروئیدی خفیف انجام شد نیز تریگلیسیرید تفاوت قابل توجهی در پایان مطالعه در هیچ یک از دو گروه درمان فعال و دارونما نداشت که مطابق با مطالعات دیگران بود.(10) در مطالعه انجام شده توسط میر Read more…

By 92, ago
مقالات سئو

مقاله درباره ، بیماران، TSH، LDL، سرمی، کارآزمایی، تیروئید

درمانی ● مستقل دریافت یا عدم دریافت لووتیروکسین مورد/شاهد ابزار گرد آوری داده ها: آزمایشات پاراکلینیک و چک لیست روش اجرای پروژه: جمعیت مورد بررسی در این مطالعه بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت Read more…

By 92, ago
مقالات سئو

مقاله درباره بيماران، LDL-C، CHD، پلاسمايي، كلسترول، عروقي، رژيم

95ام)، به احتمال زياد بيمار فرم ژنتيكي هايپرليپيدمي را دارد. وجود هايپر كلسترولمي شديد، گزانتوم‌هاي تاندوني، و الگوي توارثي اتوزومي غالب،‌تشخص FH، FDB يا ‍ADH ناشي از جهشهاي PCSK9 مي‌شود را مطرح مي‌كند. در حال Read more…

By 92, ago