مقالات و پایان نامه ها

7-2- آب وهوای منطقه موردمطالعه:یکی ازاساسی

7-2- آب وهوای منطقه موردمطالعه: یکی ازاساسی ترین عوامل درساختارسیاره زمین اقلیم است.وبدون شک طبیعت انسان وکلیه مظاهر حیات درسطح گسترده ای متاثرازشرایط اقلیمی است. براین اساس اقلیم هرسرزمین عامل بسیارمهم درتقسیم نواحی زیست شناختی Read more…

By 92, ago