مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22- قسمت 23- قسمت 24- قسمت 25

با یک محلول غیر الکلی کلر هگزیدین 12/0% و ج-استفاده موضعی از بتادین و به دنبال آن غرغره و بلع نیستاتین500000 واحد دریافت می کردند، در مقایسه با گروه شاهد پیشرفت چشمگیری در بهداشت دهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22- قسمت 23- قسمت 24

دیسکرازیهای خونی بررسی گردید . نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص دبری(DI-S) در بیماران دو گروه در روز معاینه،فالوآپ اول،دوم و سوم با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته است (P value

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22- قسمت 23

معیار 0.07262 0.07262 0.07262 0.072618 جدول 3-11میانگین شاخص جرم در گروه شاهد در جلسات معاینه به تفکیک گروه شاهد میانگین شاخص جرم در روز اول معاینه سری اول سری دوم سری سوم 1 0 0 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22

دوم كد مربوط به دبري فالوآپ سوم فصل سوم یافته ها 3-1 نتایج و یافته ها: در این مطالعه 51 بیمار مبتلا به بدخیمی های خونی وارد مطالعه شدند ولی تعدادی به دلیل عدم تمایل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21

نمونه در هر گروه بر اساس مرجع شماره ی 35 که اثر بخشی دهانشویه ی کلر هگزیدین را بررسی نموده بود در هر گروه برابر 17 نفر محاسبه گردید تا با حد اکثر خطای 1% Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20

پوسیدگی ها و مشکلات پریودنتال بیشتری نسبت به افراد سالم بوده و نیازمند درمانهای دندانپزشکی و خصوصا درمانهای پیشگیری می باشند.(36) 18- در مطالعه ای در سال 2000 توسط Christopher w.cutler در دانمارک اثرات آبفشان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19

درمانی باعث کاهش چشم گیری در وقوع FN خواهد شد.(28) 5-مطالعه ای توسط V.S.Nasim و همکاران در سال 2008 بر روی 104 کودک مبتلا به ALL جهت بررسی وضعیت بهداشت دهانی این بیماران طی شیمی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18

و کاهش داشته که این امر به دلیل تصورات نادرست مبنی بر ناتوانی آبفشانها در برداشت پلاک یا افزایش راندن باکتری ها به داخل پاکت های لثه ای است.در حالیکه تحقیقات،کاهش چشمگیر پلاک در سطوح Read more…

By 92, ago