مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22- قسمت 23- قسمت 24- قسمت 25

با یک محلول غیر الکلی کلر هگزیدین 12/0% و ج-استفاده موضعی از بتادین و به دنبال آن غرغره و بلع نیستاتین500000 واحد دریافت می کردند، در مقایسه با گروه شاهد پیشرفت چشمگیری در بهداشت دهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22- قسمت 23- قسمت 24

دیسکرازیهای خونی بررسی گردید . نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص دبری(DI-S) در بیماران دو گروه در روز معاینه،فالوآپ اول،دوم و سوم با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته است (P value

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22- قسمت 23

معیار 0.07262 0.07262 0.07262 0.072618 جدول 3-11میانگین شاخص جرم در گروه شاهد در جلسات معاینه به تفکیک گروه شاهد میانگین شاخص جرم در روز اول معاینه سری اول سری دوم سری سوم 1 0 0 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21- قسمت 22

دوم كد مربوط به دبري فالوآپ سوم فصل سوم یافته ها 3-1 نتایج و یافته ها: در این مطالعه 51 بیمار مبتلا به بدخیمی های خونی وارد مطالعه شدند ولی تعدادی به دلیل عدم تمایل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20- قسمت 21

نمونه در هر گروه بر اساس مرجع شماره ی 35 که اثر بخشی دهانشویه ی کلر هگزیدین را بررسی نموده بود در هر گروه برابر 17 نفر محاسبه گردید تا با حد اکثر خطای 1% Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6- قسمت 7- قسمت 8- قسمت 9- قسمت 10- قسمت 11- قسمت 12- قسمت 13- قسمت 14- قسمت 15- قسمت 16- قسمت 17- قسمت 18- قسمت 19- قسمت 20

پوسیدگی ها و مشکلات پریودنتال بیشتری نسبت به افراد سالم بوده و نیازمند درمانهای دندانپزشکی و خصوصا درمانهای پیشگیری می باشند.(36) 18- در مطالعه ای در سال 2000 توسط Christopher w.cutler در دانمارک اثرات آبفشان Read more…

By 92, ago