مقالات و پایان نامه ها

ثص

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مرکز تحقيقات مواد دنداني عنوان: بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه به راهنمايي استاد ارجمند: سرکار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، بیماران، لووتیروکسین، هایپوتیروئیدی، سرم، subclinical، سرمی

وتیروئیدی خفیف انجام شد نیز تریگلیسیرید تفاوت قابل توجهی در پایان مطالعه در هیچ یک از دو گروه درمان فعال و دارونما نداشت که مطابق با مطالعات دیگران بود.(10) در مطالعه انجام شده توسط میر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، بیماران، TSH، LDL، سرمی، کارآزمایی، تیروئید

درمانی ● مستقل دریافت یا عدم دریافت لووتیروکسین مورد/شاهد ابزار گرد آوری داده ها: آزمایشات پاراکلینیک و چک لیست روش اجرای پروژه: جمعیت مورد بررسی در این مطالعه بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره بيماران، LDL-C، CHD، پلاسمايي، كلسترول، عروقي، رژيم

95ام)، به احتمال زياد بيمار فرم ژنتيكي هايپرليپيدمي را دارد. وجود هايپر كلسترولمي شديد، گزانتوم‌هاي تاندوني، و الگوي توارثي اتوزومي غالب،‌تشخص FH، FDB يا ‍ADH ناشي از جهشهاي PCSK9 مي‌شود را مطرح مي‌كند. در حال Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره HDL، كلسترول، بيماران، LDL-C، پلاسمايي، كبد، مي‌شود.

LDL پاكسازي مي‌شوند. ليپوپروتئين(a) {(a) PL} ليپوپروتئيني است كه در تركيب ليپيدها و پروتئين مشابه LDL مي‌باشد ولي يك پروتئين اضافي ديگر موسوم به آپوليپوپروتئين(a)](a) apo [هم دارد. (a) Apo در كبد ساخته مي‌شود و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره هيپوتيروئيدي، TSH، بيماران، TSH،، دوز، دارو، تيروئيد

ريلكس شوند و ميوتوني كاذب مشاهده گردد. حافظه و تمركز هم دچار اختلال مي‌شود. نقايص نورولوژيك نادر عبارتند از: آتاكسي مخچه‌اي قابل برگشت، دمانس، سايكوز، و كوماي ميكسدمي. انسفالوپاتي هاشيموتو سندرمي نادر است كه وجود Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره كلسترول، مي‌شوند.، متابوليسم، كبد، LDL، استرهاي، ليپوپروتئين

آنتي‌باديهاي TPo وجود دارند، در بعضي بيماران وجود دارند. درمان اين بيماري، با دوز پائين لووتيروكسين(µg/d50 -25) شروع مي‌شود و هدف از درمان طبيعي كردن TSH خواهد بود. اگر تيروكسين تجويز نشود، بايد ارزيابي عملكرد Read more…

By 92, ago